2007 Deprem Yönetmeliği Ve Fema440 Raporuna Göre Hesaplanan Performans Noktası Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-17
Yazarlar
Çakırterzi, Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, taşıyıcı sistemleri farklı olan üç modelin doğrusal olmayan davranışı, 2007 Deprem Yönetmeliği kapsamında açıklanan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Hesap Yöntemi ve FEMA440 Taslak Raporunda tanımlanan performans noktası yaklaşım yöntemleriyle karşılaştırılmıştır. Yapı modelleri düşey yükler ve deprem etkileri altındaki davranışı sayısal olarak incelenmiş, 2007 Deprem Yönetmeliğinde belirtilen doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar diğer iki yaklaşım yöntemi ile karşılaştırılarak yönetmeliğin yeterliliği irdelenmiştir.
In this study, nonlinear behaviors of three structural models that have different carrier systems are assessed comparatively by using two methods, Incremental Equivalent Earthquake Load Method as stated in the 2007 Earthquake Code and desribed method in FEMA 440 Draft Report. Three structural system models that have different carrier systems are numerically analyzed under vertical loads and earthquake loads and The results obtained using Nonlineer Analysis Method in the Time Domain as stated in the 2007 Turkish Earthquake Code are compared with another two approximation methods to examine the adequacy of Code.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
2007 Deprem Yönetmeliği, Performans Noktası, FEMA440, 2007 Earthquake Code, Performance Point, FEMA440
Alıntı