İstanbul Zincirlikuyu-levent Gayrimenkul Pazar Analizi Büyükdere Caddesi Üzerinde Karma Kullanımlı Proje Önerisinin Fonksiyonel Ve Finansal Açıdan Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-03-05
Yazarlar
Baş, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Karma kullanımlı proje geliştirme, özellikle büyük şehirlerde, kentleşme sürecinde yeni bir önem kazanmıştır. Kentleşme kavramı karma kullanımlı projeleri destekleyecek yönde gelişmektedir. Metropoliten kentlerde, daha çok şehir merkezlerinde proje geliştirebilmek için boş arazi bulunamamakta ve arazi sıkıntısı çekilmektedir. Özellikle İstanbul gibi imara açık arazi problemi olan kentlerde bu sıkıntı daha büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu soruna en iyi çözüm arazileri optimum şekilde değerlendirmektir, bu değerlendirme şeklinin en iyi yolu da karma kullanımlı proje üretmektir. Karma kullanımlı projeler, farklı kullanımlar neticesinde bir çok talebe karşılık verebilmektedirler. Karma kullanım projelerinin temelini; perakende, ofis ve konut kullanımları oluşturmakta, yan bileşenlerini de turizm, sosyo-kültürel kullanım ile kongre-toplantı kullanımları oluşturmaktadır. Bu kullanımlarla kullanıcılarına bir arada farklı deneyimler sunan karma kullanımlı projeler; kentlerde daha yaşanabilir mekanlar yaratmak, düzensiz yayılmayı azaltmak ve dengeli bir şekilde gelişme sağlamak için günümüzde en akılcı çözüm olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, 2000’li yıllarda Büyükdere Caddesi üzerinde birbiri ardına geliştirilen karma kullanımlı projelerin, kullanım bileşenlerinin İstanbul gayrimenkul pazarı kapsamında mevcut durumları, performansları ve potansiyel geliştirmeleri incelenmiş, mevcut piyasa verileri doğrultusunda yeni bir karma kullanımlı proje önerilmiş, bu projenin fonksiyonel ve finansal açıdan değelendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, derlenen bilgiler ve piyasa verileri ışığında öneri proje için proje karması oluşturulmuş; ofis, konut, turizm ve perakende kullanımları için fizibilite çalışması yapılmıştır. Büyükdere Caddesi’nde karma kullanımlı gayrimenkul projesi için arsa pazar değeri ve geliştirici primini içeren toplam net karı belirleme yöntemi önerilmiştir.
Mixed use project development has gained importance in urbanization process, particularly in big cities. Urbanization concept has been developing towards support for mixed use projects. However, finding available land has always been a significant problem in project development process especially at the central areas of metropolitan cities. The problem is quite visible in cities which suffers from the problem of legally developed land, such as Istanbul. The best solution to that problem is using the available land in its optimum way, and it can be realized by providing mixed use projects. In fact, mixed use projects meet various demands due to their different functional opportunities. The basic components of mixed use projects are retail, office uses and housing uses, while the secondary components are tourism, sociocultural uses, and business-related uses. Nowadays, mixed use projects provide different experiences to their users by providing such differentiated funtional opportunities, while assuring the most rational ways to create more liveable spaces, to minimize the disordered urban sprawl, and to maintain a sustainable development. With regard to this, mixed use projects that were developed consecutively in 2000s in Büyükdere Caddesi have been analyzed due to the current situation of their usage components within the Istanbuls real estate market, their performance and potential developments. Moreover, a new mixed use project has been suggested regarding the existing market facts, and it was aimed to provide the functional and financial assessment of that suggested project. Considering that aim, a project combination has been created through the compiled information and market facts for the suggested project, and a feasibility analysis has been done for office, housing, tourism and retail uses. Finally, a net profit determination method which covers market price of the land and premium of the developer has been suggested for the mixed use project in Büyükdere Caddesi.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Karma kullanım, Pazar analizi, Büyükdere Caddesi, Mixed use, Market analyse, Büyükdere Caddesi
Alıntı