Alışveriş Merkezleri Ve Değişim: Günümüz Şartlarında Genel Kullanım Alanlarına Bakış

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Baştuğ, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, alışveriş merkezlerinin günümüzde sahip olduğu durumu tanımlamak ve alışveriş merkezlerinin geçmişten günümüze, farklı ilişkiler sistemi üzerine şekillendiğini gözler önüne sermek için hazırlanmıştır. Çalışmada ilk olarak günümüz şartları tanımlanmakta ve daha sonra, çalışmanın daraltılmış çalışma alanı olan genel kullanım alanları, günümüz şartları çerçevesinde ele alınmaktadır. Değişime uğrayan genel kullanım alanlarında, bu değişimin şekli ve niteliği çerçevesinde çalışmaya yaklaşılmaktadır. Değişimin, alışveriş merkezinin odak noktası haline gelmesindeki rolü çalışmada öne çıkmaktadır. Genel kullanım alanlarının gerçek dünyada nasıl şekillendiğini incelemek amacıyla, iki alışveriş merkezi örnek alan olaral seçilmiştir. Gözlem ve üst düzey yöneticileriyle yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen veriler, çalışmanın sonuçları için önemli bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır.
This research is defines the shopping center position in today’s condition and bring out variable relation systems from past to today. First of all, research defines today’s condition and than general usage areas which are the limited research object will be discussed. General usage areas are in a change period. The research will be developed within this character and modality of change. The effects of change on popularity of shopping center are the main points of the research. Two shopping centers are chosen as samples for analyzing how to general usage areas get shape in real life. Observations and interviews with top executive of shopping centers will be give important datum for research results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Alışveriş Merkezleri, Genel Kullanım Alanları, Değişim, Tüketim, Günümüz Şartları, Shopping Center, General Usage Areas, Change, Consumption, Today’s Conditions
Alıntı