Beyati Ayin-i Şerif'i Bölümleri Ve Ritm Açısından İncelemeler Ve Düşünceler

thumbnail.default.alt
Tarih
1989
Yazarlar
Barut, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
17. yüzyılda Köçek Derviş Mustafa Dede tarafından bestelenen Beyati Ayin-i Şerifi dört bölümden ibaret tir. Her bölüme selam adı verilir. Mukabele gelene ğine göre her ayini şeriften önce olduğu gibi, Beyati ayininden önce de büyük bestekar Itrı*nin Rast maka mındaki Nat-ı Şerifi çalınır. Bu nat-ı Şerifi müta- kiben çalınan küçük bir ney taksiminden sonra Ayin ma kamında Peşrevce girilir. Bundan sonra gelen dört bö lüm için ayrı ayrı usuller kullanılır. Bu çalışmada şu noktalar üzerinde durulmuştur : Mevlana hayatı ve eserleri, Mevlevi Musikisi, Mevlevi Ayini, bugün icra edilmekte olan sema töreni, Beyati Ayin-i güftesi, Beyati Ayin* in metin olarak açıklanma sı ve şiirsel açıdan incelenmesi, Beyati Ayininde şiir usul ilişkisi, Beyati Ayin-i Bestekarı Köçek Derviş Mustafa Dede'nin hayatı.
In the 17. century who composed by "Köçek Derviş Mustafa Dede" named the composition of "Beyati Ayin-i Şerif-i" has got 4 parts. Every part's name are "Sâamİ? According to "Mukabele" tradition, before "Beyati Ayin-i", plays the "Uat-ı Şerif" in the Rast tune; by the big. composer of "Itri" like before as to played "Ayin-i Şerif" every time. Following the "Uat-i Şerif" after plays a little "Hey executing n'-J (The Turkish name is "Taksim") enters in the "Peşrev" in the "Ayin tune". It comes after that for 4 parts uses methods seperately. In this study contain at this points : The life of Mevlana and his products, the music of Mevlevi, the ceremony of Mevlevi, the words of Beyati Ayin-i, the explaining of the text of Beyati Ayin-i and the scruti nize of the way of poetic, the connection with poem and method of in the Beyati Ayin-i, the life of compo ser of "Beyati Ayin-i"; "Köçek Derviş Mustafa Dede"
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989
Anahtar kelimeler
Müzik, Beyati Ayin-i Şerif-i, Köçek Derviş Mustafa Dede, Türk sanat müziği, Music, Beyati Ayin-i Şerif-i, Köçek Derviş Mustafa Dede, Turkish art music
Alıntı