Fasıl Şarkıcılığı Açısından Türk Makam Müziği’nde Süslemeler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özbilen, Nesibe Özgül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada yüzyıllar boyunca meşk sistemiyle yaşayan, gelişen ve kendini yenileyen Türk Makam Müziği repertuarından seçilen yirminci yüzyılın ilk yarısında kayıt edilmiş on dört eserin ses kayıtları analiz edilmiş, eserlerin notalarında yer almayan ancak icracıların zarafet ve ustalıkla ilave ettikleri süslemeler sistematik bir yöntemle tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sırasında kullanılacak örneklerin belirlenebilmesi için öncelikle besteledikleri eserler fasıllarda yer alan besteciler, ardından bu bestecilerin taş plağa okunan eserleri tespit edildi. Seçilen eserlerin kimler tarafından icra edildiği incelendi ve ?fasıl şarkıcısı? vasfına sahip olanların kayıt örnekleri kolleksiyonerlerden araştırıldı. Ulaşılan eserler Windows Media Player programında dinlenildi. Kayıtların tarihleri yine kolleksiyonerler tarafından katalog bilgileri de göz önüne alınarak yaklaşık olarak tespit edildi. İcracılarının notadan farklı olarak yapmış olduğu süslemeler seçilerek, nota dışı ilavelerin analizi ve sınıflandırılması detaylı bir şekilde gözler önüne serildi; eserlerin icraları üstte, yayınlanmış notaları altta yer almak üzere çift porte üzerinde Finale Nota Yazım Programı?nda yazıldı. Analiz ve sınıflandırmaları yapılmasının ardından, sonuç bölümünde fasıl şarkıcılığı eğitimi açısından metodik oluşumlara yönelik ve icra kolaylığı açısından süslemelerin nota yazımında kullanılabilmesi için önerilen işaretlerin yanı sıra; Fasıl Şarkıcılığı İcra Tarihinin oluşturulması konusunda gerekli olduğu düşünülen öneriler üzerinde durulmuştur.
In this study some pieces of music, which have been alive thtougout the centuries, developed and revitalized by the help of meşk system, are selected among the Turkish Maqam Music Reprtoire, and their sounds-records belonging to early twenties have been analyzed; in that way some special ornaments, which in fact did not exist in written music, yet added by master singers in a really skillful and tasteful manner, are tried to be found out. To be able to specify the examples which will be used in research first the musicians whose studies existed in ?Fasıl?have been determined than their studies recorded in old-time stone-records have been aquired. The singers who had performed these selected studies have been discovered. After that, the ones who have the fame to be ?fasıl şarkıcısı? have been researched with their existing records from the collectioners. These studies which have been aquired have been listened to through the Windows Media Player programme. These records have approximately been dated by collectioners by concidering their catalogue information. The ornaments, which did not exist in written form, yet, performed by the singers hve been chosen, and these nonrecorded addings have been analyzed, sorted out and exposed in details. While the independent performences have been located above, published written music have been located below and in that way they have been organized and written on the shape of double porte in Finale Note Programme. After the analysing and catagorizing have been completed, in the final part some suggestions about special signs for these ornaments which maket hem easier to perform, have been made and also the necessity of preparing a specific history of the performance of Fasıl Şarkıcılığı has been emphasized.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2007
Anahtar kelimeler
Müzik, Makam, Music, Maqām
Alıntı