Türkiye'de konut projelerinin yönetiminde dış kaynak kullanımının değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
08.03.2010
Yazarlar
Boyar, Özkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasının amacı, inşaat sektörü projelerinin fikir olarak ortaya çıkmasından bitişine kadar geçen süreçteki gelişim aşamalarında proje geliştiricilerinin gereksinim duyduğu bilgi ve deneyim temin yolları hakkında bir yol haritası orataya çıkarmak, proje tipine, büyüklüğüne, zorluğuna, karlılığına, üretim şekline göre kullanılması gereken uzmanlıkları ve kullanım düzeylerini belirlemektir.Birinci kısımda, inşaat yatırımlarının özellikleri ve yatırım açısından proje unsurları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. İkinci kısımda, inşaat sekötüründe genel özelliklerine değinilerek, inşaat projelerinin gelişimden bitişine kadar geçen süreçteki yönetimi ile teslim yönetemleri incelenerek yönetsel aktörleri ortaya konulmuştur. Tezin son kısmında Türkiye genelinde yapımı devam eden ve tamamlanmış konut projelerinin yöneticileri ile yapılan anket çalışmasına yer verilmiştir. Bu çalışma ile “Bir konut yatırım projesinin yönetiminde dış kaynak kullanımı, projenin karakteristik özelikleri ile ilişkilidir” varsayımın geçerliliği araştırma konusu yapılmıştır. Bu varsayıma göre hazırlanan sorular farklı bölüm başlıkları olarak ortaya konulmuştur. 35 proje üzerinde çalışmalar yapılarak bulguları istatistik tanımlama ve frekans dağılımları incelenmiştir. Dağılım incelemeleri dışında proje yönetiminde dış kaynak kullanımı ile proje karakteristikleri arasında karşılaştırmalı analiz yöntemi ile ikili değerlendirmeler yapılarak bulgular bölümü oluşturulmuştur.
The aim of the thesis is, establishing a road-map about the ways for ensuring knowledge and experience that the project developers need through the project life cycle; determining the experts according to the project type, size, severity, profitability and the production type.In the first chapter; investment and the properties of investments are explained. The second chapter is about the general characteristics of the construction sector. The management, the construction project delivery systems and the actors that take role through the construction Project life cycle are analysed. The last chapter is about the survey which has been applied to the Construction Managers of the Construction Projects in Turkey. The assumption is; “There is a relation between the outsourcing and the characteristics of a construction project.” 35 projects are observed. Descriptive statistics and the cross tabulation of the main actors and project characteristics are analysed. Except the distribution analysis, making comparative analysis between outsourcing in project management services and project characteristics, findings section has been constituted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
İnşaat, Proje yönetimi, Dış kaynak, Construction, Project Management, Outsourcing
Alıntı