Developing a parametric design tool as a decision support system for designing pocket parks

thumbnail.default.alt
Tarih
2020-06-15
Yazarlar
Hammad, Aseel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Science And Technology
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
During history, especially after the industrial revolution, urban populations had raised dramatically. As a result, the cities became in dramatic and unplanned situations. Consequently, the pressure of creating or developing urban open spaces had been increased. There are not many doubts about the importance or benefits of urban open spaces such as parks but the problem starts when cities try to build and develop parks. Cities usually have not had enough money to accomplish all that they hope especially within the current economic crisis where establishing new parks or develop the old ones is not in the top priorities anymore. Pocket parks can begin in tackling these issues, due to their small sizes and simple requirements comparing with other types of parks. The pocket park is a small urban open space and considers as the smallest type of park. It provides a space for gathering and socializing in the dense cities and can be woven within the urban fabric in the most developed cities. Moreover, it contributes to enhancing the ecological and social life of the city as much research mentioned. on the other hand, it can be noticed that some of the design decisions can't fulfill the community's desires or ecological and social life needs. So, if the computational methods were incorporated in the designing process this can provide different options and possibilities for the designers and planners. As mentioned above, this research proposes a decision support guide system that aims to assist decision-makers in establishing pocket parks in antiquated areas or developing the existing ones. Based on updated guidelines and standards at a global level, the database has been established to provide a unique study that collected and classified pocket park standards and create a set of design rules. The thesis is consisting of five chapters: In the first chapter, a brief history explained the beginning of the urban parks in the United States and Europe, then in a separated section, an overview of the pocket park's emerging circumstances, definitions, and other related details was summarized. In the second chapter, to create a framework of the designing tool, the chapter shed the light on pocket park design guidelines and standards according to the main design parameters, then local and global case studies with applications have been gathered to broaden and support the database. After that, the primary analysis of design guidelines and standards were addressed and categorized in tables. The third chapter focuses on the literature of computer-aided design approaches and related fields such as BIM, LIM, and GIS. It also explained the genetic algorithms and parametric design concepts with applications and examples. The fourth chapter contains the research approach and methodology. This chapter presents the process of developing the decision support guide which started with re-categorizing design guidelines and design standards from a programming perspective to evolve, identify, and exclude some -if needed-. The last chapter includes the conclusion and the results that the research reached which includes a set of design rules which can assist landscape architects, urban planners, and researchers to design pocket park.
Tarih boyunca özellikle endüstriyel devrimden sonra kent nüfusu önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu artış, şehirlerin plansız gelişimine sebep olmuştur. Kentlerin nüfusundaki artış, kentsel açık alanları yaratma ya da geliştirme baskısını artmıştır. Parklar gibi kentsel açık alanların önemi ve faydaları konusunda şüphe yoktur ama parkların inşası ve süreç içerisindeki gelişimi ele alınması gereken bir probleme dönüşmektedir. Yerel yönetimlerin ekonomileri planladıkları herşeyi tamamlamak için yeterli olmayabilir. Cep parkları, küçük boyutları ve basit gereksinimleri nedeniyle diğer parklara kıyasla kent içerisindeki yeşil alan ihtiyacını karşılamada önemli rol oynayabilirler. Cep parkı küçük bir kentsel açık alan ve en küçük park tipi olarak tanımlanabilir. Kalabalık şehirlerde toplanma ve sosyalleşme için gerekli alanı sağlar. Ayrıca yapılan araştırmalarda şehrin ekolojik ve sosyal hayatına katkı sağladıkları da görülmektedir. Öte yandan, bazı tasarım kararlarının toplumun arzularını veya ekolojik ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayamadığı görülebilir. Bu tez çalışması kapsamında, yerel yönetimler, planlamacılar, tasarımcılar gibi karar mekanizmalarının atıl alanlarda cep parkı kurma veya mevcut cep parklarının iyileştirilmesini desteklemek amacıyla bir karar destek aracı sunmaktadır. Küresel ölçekte varolan tasarım rehberleri ve standartları derlenmiş, mevcut cep parkları üzerinden sistematik bir sınıflandırma yapılmış ve elde edilen bulgular neticesinde cep parklarının tasarımlarına ilişkin parametlerin sunulduğu bir tasarım altlığı sunulmuştur. Bu tez dört bölümden oluşur; Birinci bölümde, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki kentsel parkların tarihi kronolojik gelişimini, ardından cep parklarının ortaya çıkış koşullarına genel bir bakış, tanımları ve detayları sunulmuştur. İkinci bölümde, tasarım aracının çerçevesini oluşturmak amacıyla, ana tasarım parametrelerine göre cep parkı tasarım kılavuzlarına ve standartları ortaya konulmuş ve yerel ve küresel kapsamdaki uygulamalar sunulmuştur. Ardından, cep parklarına ilişkin tasarım kılavuzlarının ve standartlarının birincil analizi ele alınmış olup tablolarda kategorize edilmiştir. Üçüncü bölümde, bilgisayar destekli tasarım yaklaşımlarına üzerine odaklanılmıştır. Bina Bilgi Modelleme, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Peyzaj Bilgi Modelleme teknoloji ve araçları hakkında güncel envanter ortaya koyulmuştur. Ayrıca genetik algoritmalar ve parametrik tasarım kavramları uygulamalar ve örneklerle açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, tez kapsamında yürütülen araştırmanın yaklaşımı, kapsamı, yöntemi ve süreci sunulmuştur. Bu bölüm temel olarak, tasarım yönergelerini ve standartlarını bir programlama perspektifinden yeniden kategorize etmekle başlayan ve gerektiğinde bazılarını geliştirmek, tanımlamak ve hariç tutmak için kullanılan araç programlama sürecini içermektedir. Son bölümde ise, bu tez araştırması kapsamında elde edilen bulgular sunularak; peyzaj mimarlarına, şehir plancılarına ve araştırmacılara cep parkları tasarlamalarına yardımcı olabilecek bir dizi tasarım kuralı ortaya koyulmuştur.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2020
Tez (Yüksek Lisans)-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
Anahtar kelimeler
Pocket parks, Cep parkları
Alıntı