Clıck Reaksiyonları İle Makromoleküllerin Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-11-03
Yazarlar
Dağ, Aydan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, “click kimyası” terimi altında sınıflandırılan, bakır katalizli azid-alkin siklo katılma (CuAAC) ve Diels-Alder tepkimeleri gibi etkin organik reaksiyonlardan faydalanarak çeşitli yapılardaki makromolekülerin sentezi geliştirilmiştir. Aşı ve yıldız polimerlerin sentezinde kullanılan öncü polimerler, molekül ağırlığı ve fonksiyonaliteyi kontrol edebilmekte kolaylık sağlayan kontrollü/yaşayan radikal polimerleşme (C/LRP) yöntemleri ile hazırlanmıştır. İlk olarak, farklı kollu aşı kopolimerlerin ve 3-kollu yıldız blok kopolimerlerin sentezi, CuAAC ve Diels-Alder click reaksiyonlarının birlikte ve tek aşamada uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, CuAAC reaksiyonunun ya tek ya da Diels-Alder reaksiyonu ile sıralı olarak kullanılması ile faklı topolojilerde çok kollu yıldız kopolimerlerin sentezi gerçekleştirilmiştir. İlgili ara ürünler ve sonuç ürünleri 1H NMR, UV, FT-IR, GPC ve AFM ölçümleri ile karakterize edilmiştir.
In this study, the synthesis of various macromolecular structures was achieved using efficient organic reactions such as copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) and Diels-Alder reactions classified under the term of “click chemistry”. The precursor of the graft and star polymers were synthesized by using controlled/living radical polymerization (C/LRP) methods that provide controlling the molecular weight and functionality. First, graft copolymers and 3-arm star block copolymers were synthesized via one-pot CuAAC and Diels–Alder click reactions. Moreover, multiarm star polymers with different topologies were accomplished either using only CuAAC reaction or through the combination of CuAAC reaction with Diels-Alder reaction sequentially. Related intermediates and products were characterized by using 1H NMR, UV, FT-IR, GPC and AFM spectral measurements.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Aşı ve yıldız polimer, “click kimyası”, Diels-Alder reaksiyonu, bakır katalizli azid-alkin siklo katılma (CuAAC) reaksiyonu ve kontrollü/yaşayan radikal polimerleşme (C/LRP), Graft and star polymers, “click chemistry”, copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) reaction, Diels-Alder reaction, and controlled/living radical polimerization (C/LRP)
Alıntı