Abc Tip Farklı Kollu Yıldız Polimerin Diels-alder Reaksiyonu, Atom Transfer Radikal Ve Kararlı Serbest Radikal Polimerizasyon Yöntemleri İle Hazırlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karataş, Figen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
ABC tip miktoarm star terpolimer, Diels-Alder reaksiyonu (DA), kararlı serbest radikal polimerizasyonu (SFRP) ve atom transfer radikal polimerizasyonunun (ATRP) birleşimi vasıtasıyla iç çekirdek ve dış çekirdek metotları kullanılarak hazırlanmıştır. İlk olarak, Diels-Alder reaksiyonunda, başlangıç maddesi poli(etilen glikol)-maleimide (PEG-maleimide) SFRP ve ATRP için uygun fonksiyonel grupları içeren Diels-Alder katılma ürününü ,15, elde etmek üzere süksinik asit antrasen-9-ylmetil ester 3-(2-bromo-2-metil-propiyoniloxy)-2-metil-2-[2-fenil-2-(2,2,6,6-tetrametil piperidin-1-yloxy)-etoksi-carbonil]-propil ester ,8, ile reaksiyona sokuldu. İkinci olarak, öncelikli olarak elde edilen 15, 125 oC de stirenin SFRP’si için makrobaşlatıcı olarak kullanıldı. Üçüncü olarak, çelirdekte brom fonksiyonlu PEG-polistirene (PEG-PSt) başlangıç maddesi CuBr ve PMDETA varlığında 80 oC de kontrollü molekül ağırlıklı ve düşük polidispersiteli (Mw/Mn < 1.27) ABC tip miktoarm star terpolimeri vermek için tersiyer butil akrilat’ın ATRP si için makrobaşlatıcı olarak kullanıldı. Elde edilen polimerler 1H NMR ve jel geçirgenlik kromatografisi ile karakterize edildi.
The ABC type miktoarm star terpolymer was prepared utilizing a “core in“ and a “core-out” methods via combination of Diels-Alder reaction (DA), stable free radical polymerization (SFRP), and atom transfer radical polymerization (ATRP). First, in DA reaction, poly(ethylene glycol)-maleimide (PEG-maleimide) precursor was reacted with succinic acid anthracen-9-ylmethyl ester 3-(2-bromo-2-methyl-propionyloxy)-2-methyl-2-[2-phenyl-2-(2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-1-yloxy)-ethoxy-carbonyl]-propyl ester, 8, in order to give DA adduct, 15, which has appropriate functional groups for SFRP and ATRP. Second, a previously obtained 15 was used as a macroinitiator for SFRP of styrene at 125 oC. As a third step, this PEG-polystyrene (PEG-PSt) precursor with a bromine functionality in the core was employed as a macroinitiator for ATRP of tert-butylacrylate (tBA) in the presence of Cu(I)Br and pentamethyldiethylenetriamine (PMDETA) at 80 oC to give ABC type miktoarm star terpolymer (PEG-PSt-PtBA) with controlled molecular weight and low polydispersity (Mw/Mn < 1.27). The obtained polymers were characterized by gel permeation chromatography and 1H NMR.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Farklı kollu yıldız polimer, Diels-Alder reaksiyonu, antrasen, atom transfer radikal polimerizasyon, kararlı serbest radikal polimerizasyon, miktoarm star polymer, Diels-Alder reaction, anthracene, atom transfer radical polymerization, stable free radical polymerization
Alıntı