Santrifüj Bir Fanın Aeroakustik Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-02
Yazarlar
Bezci, Hande
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Santrifüj bir fan hesaplamalı olarak k-ε ve LES türbülans modellerini kullanarak akış ve aerodinamik gürültü özellikleri açısından incelenmiştir. Akış simülasyonları beş farklı çıkış basıncı değeri için yapılmıştır. En küçük çıkış basınç değeri 5 Pa’dır. Diğer çıkış basıncı değerleri ise 10 Pa, 15 Pa, 20 Pa ve 25 Pa’dır. Yapılan simülasyon sonuçlarından beş farklı debi değeri hesaplanmıştır ve fan karakteristik eğrisi çıkarılmıştır. Fan karakteristik eğrisine göre ideal basınç farkı değeri 20 Pa olarak bulunmuştur. Daha sonra, simülasyonlar ideal basınç değeri için farklı dönme hızlarında tekrarlanmıştır. Taşınım denklemleri ticari kodda bulunan FWH modeli ile çözülmüş ve serbest alandaki akış kaynaklı gürültü yayılımı hesaplanmıştır. Hesaplamalar çıkış yüzeyinde bulunan bir alıcı için yapılmıştır.
A radial fan is numerically studied for flow and aerodynamic noise properties with k-ε and LES. Flow simulations are done for five different gauge pressure values. The minimum gauge pressure value is 5 Pa. Other gauge pressure values are 10 Pa, 15 Pa, 20 Pa and 25 Pa. Mass flow rates are calculated for those simulations and characteristic curve of the radial fan is formed. Optimum pressure value according to characteristic curve is 20 Pa. After that, simulations are done for the optimum pressure value with different rotational speeds. Transport equations are solved with commercial code and free field propagation is calculated with the Ffowcs Williams and Hawkings (FWH) model. Calculations are performed for one receiver on the outlet surface.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
LES, k-ε, aeroakustik, LES, k-ε, aeroacoustics
Alıntı