1:1.000.000 Ölçekli Türkiye Coğrafi Veri Tabanının Avrupa Coğrafi Veri Tabanına Uyarlanması Ve İnternet / İntranet Ortamında Sunumu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Simav, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda, farklı isteklere hizmet eden sayısal haritalar ile coğrafi bilgi sistemi kullanımına yönelik dünya çapında yürütülen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan biri, Avrupa Ulusal Haritacılık Kuruluşları Birliği (EuroGeographics – EG) bünyesinde yer alan ve 1:1.000.000 ölçekli Avrupa veri bütünlüğünün sağlanması ile bunların harita ortamında sunulmasını amaçlayan EuroGlobalMap (EGM)’dir. Bu çalışmada; EGM kapsamında verilerin toplanması, veri tabanı yapısı ile Türkiye’nin bu yapıya uyumlandırılması süreci araştırılmıştır. Bununla beraber internet haritacılığı hakkında genel bilgiler verilmiş, harita sunum türleri ile internet ortamında CBS uygulamaları açıklanmıştır. EGM veri yapısının özelliklerini ortaya koymak ve de bu verilerin harita ortamına taşınarak sunumunu gerçekleştirmek amacıyla dinamik harita sunum yöntemi kullanılarak web tabanlı bir uygulama geliştirilmiştir.
Lots of studies are existed world wide about the digital maps serving different requests and the utilization of geographical information system recently. One of them is EuroGlobalMap (EGM), which is under the frame of Europe’s National Mapping and Cadastral Agencies (EuroGeographics – EG) and aims to provide the data integrity in Europe at the scale of 1:1 Million and publish them on the map environment. In this study; collection of data, structure of database and the process of the adaptation of Turkey to this structure within the EGM are investigated. In addition, general information about internet mapping is given and methods of publishing map as well as GIS applications on internet are described. A web based application by using dynamic map publishing method is developed in order to introduce the properties of EGM data structure and make a presentation by taking these data into the map environment.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
EuroGlobalMap, İnternet Haritalaması, ASPMAP, EuroGlobalMap, Internet Mapping, ASPMAP
Alıntı