Deprem Durumunda Kentsel Açık Ve Yeşil Alanların Kullanımı – Küçükçekmece Cennet Mahallesi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Atalay, Hilay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
1950 yılından sonra yaşanan kentleşme süreci sonrasında kentlerin plansız gelişmesi nedeniyle, kentsel mekânda çok önemli işlevleri olan kentsel açık ve yeşil alanlar tahrip edilmiştir. 1999 yılında yaşanan Marmara depreminden sonra, kentsel açık ve yeşil alan miktarı yetersiz olan ülkemizde, deprem sonrasında toplanma/barınma/tahliye alanı olarak kullanılan, kentsel açık ve yeşil alanlar önem kazanmaya başlamış ve bu alanların eksikliği dikkat çekmeye başlamıştır. Bu çalışmada amaç, deprem riski ile karşı karşıya olan ülkemizde olası bir deprem durumunda ve deprem sonrasında kentsel açık ve yeşil alanların yüklenecekleri fonksiyonları belirlemek, nüfusun deprem sonrasında kullanacakları kentsel açık ve yeşil alanları saptamak ve bu alanların yeterliliğinin ölçülmesi için bir analiz yöntemi belirlemektir. Çalışmada, yapılan örnek çalışmalar doğrultusunda, deprem sonrasında kullanılacak toplanma/barınma alanlarının belirlenmesi ve yeterliliklerinin ölçülmesinde kullanılacak bir analiz yöntemi önerilmiştir. Örnek alan olarak seçilen Küçükçekmece ilçesi Cennet mahallesinde deprem durumunda kullanılacak açık ve yeşil alanlar belirlenmiş ve bu alanların yeterliliği analiz edilmiştir.
The urban green and open spaces which have really important functions in urban areas were destructed after 1950 by the urbanization development process of the cities without planning. In our country where urban green and open spaces used as gathering/sheltering/evacuation are not enough, these spaces and their insufficiency gained importance after the Marmara earthquake in 1999. The purpose on this study is to find an analysis method to determine green and open spaces’ adequacy which will be used in case of an earthquake risk. The advised method aims to determine spaces which will be used as shelter and evacuation points after an earthquake and to examine their sufficiency according to the sample studies. The urban green and open areas which will be used as evacuation and shelter areas after earthquake in Cennet quarter, Kucukcekmece administrative district which was chosen as an example were determined and these areas were analyzed in terms of their efficiency.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar, Deprem, Toplanma Alanı, Barınma alanı, Tahliye Alanı, Urban Green and Open spaces, Earthquake, Gathering Area, Sheltering, Evacuation Area
Alıntı