Gps Sabit İstasyonlarında Zaman Serileri Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Koçak, Mehmet Güven
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; International GPS Service (IGS)’e bağlı GPS sabit istasyonlarından Anadolu plakası ve yakın ve uzak çevresindeki noktalar seçilmek suretiyle bir ağ tasarlanmış ve günlük verileri 2000.0–2003.0 yıllarını kapsayan 3 yıl için değerlendirilmiştir. Elde edilen ağ çözümleri, daha başka ağ çözümleri ile birleştirilmiş ve seçilen uygun özelliklere sahip noktalar kullanılmak suretiyle datum tanımlaması yapılmıştır. Farklı fonksiyonel model ve datum kullanılarak 5 ayrı çözüm elde edilmiştir. Bu çözümler sıfır çözümü olarak kabul edilen ve datum noktalarının global olarak dağıldığı çözüm ile karşılaştırılmıştır. Zaman uzayında lineer regresyon kullanılmak suretiyle istasyonların Kuzey-Güney ve Doğu-Batı hız bileşenleri bulunmuştur. Zaman serilerinin frekans uzayına projeksiyonu yapılarak elde edilen spektrum kullanılarak serinin doğrulukları hakkında çıkarımlar yapılmıştır. Serilerin hem zaman hem de frekans uzayında analizine olanak veren Wavelet trasnformasyonu kullanılmak suretiyle de seçilen bazı istasyonlarda analizler yapılmıştır. Datum seçiminin serilerden elde edilecek nokta hızlarını önemli ölçüde etkilediği gösterilmiştir. Ayrıca zaman serilerinden gerçekçi doğruluklar elde edebilmek için bugüne kadar uygulanan yöntemlere alternatif pratik bir yöntem de önerilmiştir.
A network of 24 International GPS Service (IGS) permanent stations in the close and far vicinity of the Anatolian plate has been designed and daily data from these stations are processed for three years covering 2000.0-2003.0. Daily solutions are then combined with other network solutions. Datum definition of the combined solution has been fixed using appropriate selected points. Five different combined solutions are generated using different functional models and datum definitions. These solutions are compared to the so-called zero solution where its datum is defined by globally distributed points. NS and EW velocity components of the stations are determined via least squares regression of the time series. Analysis in the frequency domain aims to infer optimistic accuracy values of the velocity components. Time-frequency analysis or multi-resolution analysis at selected locations is attempted. It has been shown that datum definition affects site velocities estimated from the time series considerably. An alternative approach is suggested to deduce realistic uncertainty values from the series.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Global Positioning System, Zaman serileri, Doğruluk analizi, wavelet analizi., Global Positioning System, time series, accuracy analysis, multi-resolution analysis.
Alıntı