Analitik Hiyerarşik Proses Yöntemi İle Teknoloji Transfer Yöntemi Seçimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-26
Yazarlar
Karakaya, Çiğdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Analitik Hiyerarşik Proses yöntemi kullanılarak, teknoloji transfer yöntemlerinin seçiminde kullanılabilecek, analitik karar vermeye yardımcı yeni bir model elde edilmiştir. Teknolojinin firmalarca uygun şekilde transfer edilmesi rekabet gücünü belirleyen önemli bir unsurdur. Fakat firmaların özelliklerini ortaya koyarak bu özellikler ile eşleştirebilecekleri teknoloji transfer yöntemleri belirlenmiş değildir. Bu çalışma ile teknoloji transfer yöntemi olarak yedi adet alternatif ortaya konmuştur. Aynı zamanda alternatiflerin özelliklerinden yola çıkılarak firmaların tercihlerini etkileyebilecek dört kriter belirlenmiştir. Rekabetçiliği sürdürme ana amacına bağlı olarak, yedi alternatif ve dört kriter temel alınarak Analitik Hiyerarşik Proses Yöntemi ile bir model oluşturulmuştur. Geliştirilen model ile firmalara uygun teknoloji transferinin seçiminde analitik bir karar verme olanağı yaratılmıştır. Sonuçta elde edilen model tüm firmalara uygulanabilir bir model olup, belirsiz durumlarda karar vermeyi kolaylaştırarak, firmaların rekabetçi gücü artırma amacına hizmet etmektedir.
In this study using Analytic Hierarchy Process method a new model is obtained for the selection of technology transfer methods in order to help analytic decision making. Transferring technology appropriately by the firms is an important element in terms of defining the competitive power. However, there are no technology transfer methods that the firms are able to match with their priorities even the firms are already define them. By this study seven alternatives are obtained as technology transfer methods. At the same time four criteria which have effects on the preference of the firms are also defined considering properties of alternatives. Depending on the main goal which is continuing competitiveness, also considering seven alternatives and four criteria the model is obtained by using Analytic Hierarchy Process method. This new developed model provides firms the opportunity of making an analytic decision in the selection of appropriate technology transfer. In conclusion this model is not only applicable to all kinds of firms but also serves to increase the competitive power by facilitating decision making in uncertain environment.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Teknoloji Transferi, Teknoloji Seçimi, Analitik Hiyerarşik Proses (AHP), Technology Transfer, Technology Selection, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Alıntı