Derin Kazılar Ve Derin Kazı Uygulamasına Bir Örnek: Hılton Garden Inn Sütlüce Derin Temel Kazısı

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-09-28
Yazarlar
Köse, Habip Koçak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Teknolojik gelişmeler ve giderek büyüyen metropollerde yaşama zorunluluğu insanoğlunu sürekli yerin daha derinlerinde çalışmaya itmiştir. Geoteknik mühendisliğinde önemli problemlerden biri derin kazıların yapılmasında karşımıza çıkmaktadır. Bu tez kapsamında derin kazılar üzerinde durulmuş ve bir vaka analizi ile örneklendirilmiştir. Bir yapı çukurunun iksa sistemi projelendirmeden önce çok detaylı bir geoteknik araştırma yapılması şarttır. Bu araştırmalar ışığında idealize zemin profili belirlenmeli ve hesaplamalarda idealize zemin profilinin mühendislik parametreleri kullanılmalıdır. Tez kapsamında toprak basınçları üzerine yoğunlaşılıp, derin kazılara etkiyen toprak basınçları incelenmiştir. Ardından gelen yükleri taşıyacak destek elemanları üzerinde durulmuş ve düşey ve yatay destek elemanları anlatılmıştır. Bunlar içerisinde kuyu ve ankrajlar tezin devamında yer alan derin temel kazısının örneğinin destek elemanları olduğu için daha detaylı incelenmiştir. Vaka analizi olarak Hiton Garden Inn Sütlüce Oteli’nin derin temel kazısı incelenmiştir. Otelin yapılacağı sahada yüzeyde kalınlığı 2.20m ile 7.00m arasında değişen dolgu, dolgu tabakasının altında ise tamamen ayrışmış, çok parçalı kumtaşı tabakası yer almaktadır. Kazı derinliği. 8m ila 35m arasında değişmektedir. İksa sisteminin düşey yapısal elemanlarının öncelikle tüm sahada D=80cm çapında fore kazıklardan oluşması amaçlanmıştır; ancak sahanın mevcut durumu ile iksa sistemi üst kotları dikkate alındığında bahse konu cephelerde kazık imalatının yapılabilmesi için büyük oranda platform dolgusu yapılması zorunluluğundan kuyu perde ve öngermeli ankrajlı bir sistem ile, kuyu perde imalatları sırasında açığa çıkan kazı malzemesi kullanılarak bir platform teşkil edilerek fore kazıklı ankrajlı bir sistem yapılmıştır. Kazı esnasında oluşan deplasmanlar, kazı çukuru civarında mühendislik mimarlık hizmeti almamış yapılara etki etmiş ve bu nedenle proje revizelerine gidilerek çeşitli önlemler alınmıştır. Bütün bu incelemeler sonuç kısmında değerlendirilmiş ve tez çalışması noktalanmıştır.
Technological development and necessity of living in constantly growing metropolitan areas forced people to work deeper. One of the most important problems in geotechnical engineering is encountered during deep excavations. This thesis emphasizes on the deep excavations and is illustrated with a case study. Detailed geotechnical investigation is to be carried out prior to prepare project of deep excavation support system. Idealized soil profile should be determined in light of research and engineering parameters of the idealized soil profile are used in the calculations. This thesis focuses on earth pressures and earth pressures acting on deep excavations were investigated. Then the load support elements, and the vertical and horizontal support elements are explained. Anchors and diaphragm wall are examined in more detail as they are the support system of deep excavation in the case study. On the surface of the hotel s field, thickness ranging from 2.20 to 7.00 fill, under the fill layer completely decomposed, fragmented a layer of sandstone is exist. The depth of the excavation varies between 8m to 35m. Retaining vertical structural elements of the system firstly was aimed D = 80cm diameter bored piles, but with the current state of site and upper levels of retaining system, high volume of fill required to prepare a working platform for the piles. It was build systems with prestressed anchor diaphragm wall and prestressed anchor and bored pile which was built platform using the material of excavation of the diaphragm wall. During the excavation of the displacements, some buildings have been effected which does not have planning permission, therefore various measures have been taken with the revision of the project. All these investigations were evaluated at the conclusion and thesis is finalized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
derin kazı, iksalı kazı, deep excavation, braced excavation
Alıntı