Efficiency in rehearsal: A study on choral conducting methodology

thumbnail.default.alt
Tarih
2020
Yazarlar
Erdem, Burak Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
The course of a rehearsal is part of the performance of a conductor. Considering that choral conductors have to plan a lot in advance to prepare a season and make sure that this plan functions well, it becomes evident that the efficiency level of a rehearsal is extremely important for an ensemble. Many factors have an impact on the efficiency of the rehearsal. The rehearsal methodology of the conductor, the planning of the schedule and its execution, the design of the rehearsal period itself, the conducting technique and the utilisation of the warm-up are prominent topics that should be discussed. On top of that, human factors like communication, motivation and discipline should be taken into consideration. All the literature considered, these elements all affect the rehearsal efficiency and function in combination. Logistics such as location, timing, transportation and subsistance are not to be neglected and they can be powerful in boosting performance, as well as decreasing rehearsal productivity when they are not taken care of. The allocation of the resources like the score library or the archive have strong effects on the outcomes of a rehearsal. Last but not least, the organisation within the choir, the self-governance structures, and the very existence of a board, extended representation tools, working groups, and general assembly are crucial for a healthy functioning of a choir, thus its efficiency in the rehearsals. Looking at the case study of the Wiener Singverein, a world-class choir with a rooted history and tradition, one can see how a season full of professional engagements can be managed with a membership of amateur singers. The case study primarily teaches the reader that the rehearsal is not a result of an improvised performance, but each and every aspect of it is carefully planned and crafted by the conductor and the driving forces of the choir. As a conclusion, this dissertation claims that five fundamental points can summarise the road to a more efficient rehearsal. These are the following points: Planning for different scenarios, preparing musically in great detail, communicating towards a positive environment, building a strong and sustainable team, and supporting the choir outside the rehearsal room.
Prova, şefin performansının bir parçasıdır. Özellikle koro şeflerinin sezonu hazırlamak için oldukça erken planlamaya başlamaları ve bu planı sağlıklı şekilde yürütmelerinin gerekliliği düşünülürse, her bir provanın verimliliğinin de topluluk için ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Şimdiye dek özellikle Alman literatüründe prova yöntemleri ile ilgili birçok akademik çalışma yapılmış olsa da, verimlilik konusu başlı başına bir kavram olarak nadiren ele alınmış ve incelenmiştir. Prova verimliliği, bir topluluğun kısa ve uzun vadeli başarılarını etkileyen temel kriterlerden biridir. Her bir prova, gerek topluluğun tüm bireylerinin sanatsal açıdan topluluğa bağlı hissetmeleri, gerekse idari açıdan topluluğun süreçlerinin en iyi şekilde işlemesi için elzem bir kavramdır. Detaylı şekilde planlanmış, akıllıca tasarlanmış ve hedefi net şekilde belirlenmiş provalar, koroların çok daha hızlı sonuçlar almalarını sağlayacaktır. Prova verimliliğini etkileyen birçok faktör söz konusudur. Şefin prova yöntemleri, takvim planlanması ve yürütülmesi, prova süresinin kendine has tasarımı, şeflik teknikleri ve ısınmanın kullanılması tartışılması gereken öncelikli konulardır. Bunların dışında iletişim, motivasyon ve disiplin gibi insan faktörleri de unutulmamalıdır. Bu konuda yazılmış kaynaklar tarandığında, tüm bu etkenlerin prova verimliliğini etkilediği ve birlikte çalışarak işlerlik kazandığı görülmektedir. Tüm bu faktörleri incelerken gerek literatürde, gerekse pratik uygulamalarda öne çıkan bazı alanlar olduğu tespit edilmektedir. Örneğin şeflik tekniği başlı başına bir verimlilik aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekniğine hakim bir şefin yürüttüğü bir prova ile, halen teknik araçları öğrenmekte olan şeflerin yürüttüğü provalar zamansal açıdan farklı sonuçlar vermektedir. Bunun yanı sıra makro düzeyde prova planlaması, gerek koro şeflerinin gerekse müzik öğretmenlerinin en önemli araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. En az bir yıllık planı detaylı biçimde yapan şeflerin çok daha net sonuçlar aldıkları, planlamada eksik olduğunda bunun topluluğun bütün süreçlerinde kendisini gösteren bir ana sorun olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Her bir provanın kendi içindeki tasarımı koristlerin öğrenme gücünü artırabilecek bir faktörken, ısınmanın provanın içeriğine uygun olarak kullanılması ise koroların aynı süre içerisinde çok daha hızlı bir öğrenme sürecine geçmelerini sağlamaktadır. Koro, enstrumantal topluluklara göre çok daha fazla insan faktörünü barındıran bir yapıdır. Bu nedenle korolarda insan faktörü, diğer müzikal topluluklara göre daha fazla öne çıkmaktadır. Şefin koroyla iletişimi, koristlerin motivasyon araçları ve koronun yönetim süreçleri içerisinde aynı disiplinli yapıyı koruyabilmesi, koroların ömürlerini uzatan araçlardır. Bu noktada koro şefliği açısından sadece müzikal bir altyapının yeterli olmadığı, insan iletişimi ve takım yönetimi araçlarının koro şefleri açısından elzem olduğu görülmektedir. Mekan, zamanlama, ulaşım ve yemek gibi lojistik faktörler de gözardı edilmemeli ve bu faktörlerin performansı yükseltebileceği gibi, üzerinde durulmadığı takdirde verimliliği düşüreceği de unutulmamalıdır. Nota kütüphanesi veya arşiv gibi kaynakların kullanımının da prova verimliliği üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Son olarak, koronun kendi içindeki organizasyonu, kendini yönetim biçimleri, yönetim kurulunun, temsil edilebilme araçlarının, çalışma gruplarının ve genel kurulun varlığının da topluluğun sağlıklı işlemesi açısından önemli olduğu ve prova verimliliğine etki ettiği de belirtilmelidir. Bu türlü lojistik faktörler de hesaba katıldığında koro şefinin hiçbir zaman tek başına yeterli bir yönetim sağlayamayacağı, aksine uyumlu çalışan bir yönetim ekibinin koroların sürekliliği açısından çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Her koronun içerisinde belli uzmanlıklara sahip amatör veya profesyonel koristler bulunmaktadır. Bu uzmanlık alanlarının en iyi şekilde kullanılması, ilgili kişilere koronun yararına görevler verilmesi ve tüm bu yapılanmanın demokratik süreçlerle işletilmesi koro şefliğinin sorumluluğunda olan önemli bir noktadır. Her bir topluluk gibi koro da bir toplum modeli olarak temsiliyete ve demokrasiye ihtiyaç duyar. Bu noktada genel kurul, yönetim kurulu ve çalışma gruplarının işleyiş biçimlerinin belli bir anlayışta yürüyor olmaları, uzun vadede koronun müzikal gelişimine hizmet eden temel taşlardır. Köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olan dünyanın sayılı korolarından Wiener Singverein ile yapılan vaka çalışmasında, amatör üyelere sahip bir koro ile profesyonel angajmanlarla dolu bir sezonun nasıl hazırlandığı çok iyi görülmektedir. 1858 yılında kurulan bu koronun 150 yılı aşkın süredir kendini yaşatabilmesi, farklı şeflerin önderliğinde topluluk bilincini koruyabilmesi ve halen dünya çapında performanslara imza atabilmesi tesadüf olamaz. Bu noktada Wiener Singverein'ın hangi alanlara odaklanarak çalışmalarını yürüttüğü bu çalışma açısından büyük önem arz etmektedir. Vaka çalışmasının okuyucuya gösterdiği öncelikli nokta, provaların doğaçlama bir performans olarak yapılmadığı, tam tersine provaya ait her türlü detayın önceden dikkatle planlanıp şef ve ilgili yöneticiler tarafından hassasiyetle uygulandığıdır Bunun yanı sıra koronun demokratik olarak seçilen yöneticilerinin olması, bu gönüllü yöneticilerin ise profesyonel bir sorumlulukla koronun tüm lojistik gereklerini yürütmeleri koronun sürdürülebilirliğini sağlayan noktalardır. Yazar, tez çalışmalarının bir parçası olarak Wiener Singverein ile bu konuya adanmış bir hafta geçirmiş, provalara korist olarak katılmış, şef, şan eğitmeni ve koro yönetimiyle röportajlar yapmış ve gözlemlediği noktaları bu çalışma içerisinde paylaşmıştır. Birinci elde yapılan bu vaka çalışmasının tez içerisindeki teorik alanların pratik uygulamalarda incelenmesi açısından büyük önemi vardır. Literatür analizi ve vaka çalışmalarının ardından tezin savunduğu beş temel noktaya varılmıştır. Buna göre, daha verimli bir provaya gidecek olan yol farklı alanların bir arada düşünülmesiyle sağlanabilir. Müzikal olarak başta gelen nokta, provadaki farklı senaryolar için plan yapmak ve bunları esnek şekilde yürütebilecek yeterliğe sahip olmaktır. Bunun için şefin gereksinimlerinden en başta gelen adım, müzikal olarak provanın içeriğine detaylı şekilde hazırlanmak olacaktır. Koro şefinin hazırlığının amaca yönelik olması, koronun prova süreçlerini direkt olarak etkilemektedir. Bunun yanı sıra müzikal alanın dışında insan iletişimi ile ilgili de önemli noktalar öne çıkmaktadır. Koro şefi, koro içerisinde olumlu bir atmosfer yaratmak üzere iletişim stratejisini belirlemelidir. İnsan faktörünün en güçlü yaşandığı toplulukların başında gelen korolar, verimli şekilde işleyebilmek için olumlu bir atmosfere ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı koro şefinin süreçleri yönetmek üzere güçlü ve sürdürülebilir bir takım inşa etmesi, koronun sürekliliği açısından elzemdir. Hiçbir şef tek başına toplulukla ilgili tüm süreçleri yürütemez, yürütmeyi çabalarsa bir noktadan sonra hata yapar. Bundan dolayı uyumlu çalışan ve sürekli koro tarafından demokratik olarak desteklenen takımlar oluşturmak önemi bir noktadır. Son olarak koroyu prova odasının dışında da desteklemek, bunun için araçlar sağlamak, farklı yöntemlerle koristlerin müzikal ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve kendi kendine işleyen bir sistem yaratmak, prova verimliliğinin vazgeçilmezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020
Anahtar kelimeler
Orkestra şefleri, Conductors, Müzik provaları, Music rehearsals, Koro yönetimi, Choral conducting, Orkestra yönetme, Conducting
Alıntı
Koleksiyonlar