1990'lardan Günümüze Türkiye Sanatında Doğaya Yaklaşımlar

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Pişkiner, Gamze
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Doğa ve sanatın yollarının kesişimi binlerce yıl öncesine dayanır. Doğayı tanıma, keşfetme, doğadan yararlanma ve kontrol altına süreçlerinin her birine sanatın tanıklık ettiğini görüyoruz. Bu çalışma Türkiye'den sanatçıların 1990'lardan günümüze doğa ile ilişkisini; doğal materyali kullanmasını, doğayı mekan olarak dönüştürmesini ve kavramsallaştırmasını araştırırken, doğaya yaklaşımlarını inceliyor. Doğadan kopan modern insanın uluslararası ölçekte sanata doğayı nasıl dahil ettiğini Land Art, Arte Povera gibi akımların doğa ile ilişkilerine değiniliyor. Çalışmanın Türkiye ile ilgili bölümünde 1990 sonrası değişen sanat ortamında, küratörlü sergiler, sanata sorgulayıcı yaklaşımlardan bahsediliyor. Doğa ile bağlantılı küratörlü sergilerle sanatçıların doğa ile kültürel karşılaşmalarını ele alınıyor.
Intersection of art and nature dates back to thousands of years. In this study, approaches to the nature studied in Turkish art since 90's while artists are using natural materials, transforming nature as a space and conceptualizing it. The study focus on how modern man that grow apart from nature; implicate it in art and how the international movements as Land Art and Arte Povera are approaching to nature. On the part of Turkish art, it is explained curated exhibitions and the inquisitive mindset in the changing art scene after 1990's. Cultural confrontations with nature are discussed with emerge of curated exhibitions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Anahtar kelimeler
Çağdaş resim sanatı, Çağdaş sana, Çevresel sanat, İnsan doğa ilişkisi, Environmental art, Human nature relations
Alıntı