Embedded information content in bonus and rights issue announcements for selected stock exchange markets

thumbnail.default.alt
Tarih
2021-07-14
Yazarlar
Işıker, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Graduate School
Özet
The purpose of the dissertation is fourfold: First, to measure market anomaly around the bonus and rights issue announcements for selected stock exchange markets for 2010-2019. Second, to identify the motives behind the market anomaly by using issue characteristics and firm-specific factors. Third, to analyse the long-run operational performance of capital-raising firms via bonus and rights issues. Fourth, to provide policy implications to the regulatory bodies and market participants that will help to reduce the level of market inefficiency. Market reactions are calculated using event study methodology in three aspects. We analyse post and pre-announcement periods to measure event-induced anomaly and possible information leakage, respectively. Moreover, we aim to compute the magnitude of the total market anomaly around the event days by covering both periods. The market model is applied as the primary tool for expected return calculations. Since a daily time frame is preferred, the estimation period covers a trading year return data prior to the event. The main analysis surrounds the period ten days before and after the event. We also use shorter periods to control possible confounding event effects. For the multi-country level analysis, after measuring the market reaction for each country, we perform a multivariate linear regression analysis to explore the possible factors that cause the market anomaly. We use firm-specific variables as well as issue type characteristics for this purpose. Finally, we investigate the long-run operational performance of the issuers, which covers three years before and after the event. For Turkey specific analysis, we use hand-collected data derived from the Public Disclosure Platform of Turkey (PDP) to obtain announcement dates as well as other details specified within the announcement. These details convey embedded information content that is not available on other platforms. Thus, we create sub-groups using these details to reveal if any hidden factor can explain the variations on stock returns during bonus and rights issue announcements. These sub-groups are compared using one-way ANOVA and independent two-sample t-tests. We also use post-hoc tests for further examination. Our findings provide evidence regarding a positive market anomaly around bonus issue announcements in different magnitudes for all sample countries. The information leakage effect, which occurs before the announcement, is detected for all countries except Taiwan. However, the post-announcement market anomaly is valid only for India, Pakistan and Turkey. Regression findings show that issue size is the primary determinant of the abnormal returns, while the firm size and dividend yield are found significant in some cases. Profitability and leverage level indicators cannot explain the variation in abnormal returns. Moreover, long-run performance analysis results indicate that profitability after the event quarter has a downward trend, which means that the signalling assumption does not hold for the sample countries. Investment expenditures are stable generally, while there is a slightly positive trend after the event quarter for Thailand and Turkey. Turkey-specific analysis results show that when internal resources are distributed as bonus shares, the market reaction is higher than those distributed from last year's net income. In addition, internal resources sub-groups also have different characteristics. The market reaction is higher for inflation adjustment on equity group than other in-ternal resource groups. Nonetheless, the largest sized issue group, which contains issues over 75%, cause the highest abnormal returns, while a market anomaly is not detected for the smallest sized issues. Last but not least, the announcement effect regarding the initial bonus issues differs from the subsequent ones. We cannot docu-ment any significant differences among the groups that are formed according to in-dustrial classification, the timing of the issue and market sentiment. Finally, although we observe a liquidity improvement after the bonus issue, the change is not signifi-cant. The fourth chapter includes analyses on the effect of rights issue announcements. Our findings signify the presence of information asymmetry and agency problem for rights issuer firms. Also, the pecking order theory holds for most countries. Unlike the bonus issue case, we show that shareholders do not perceive these announce-ments as favourable in all countries except for Brazil and the UK. The worst perfor-mance is detected in Turkey by -5% within two days. The information leakage effect is weak for the rights issue case, which is found only in the UK. Regression findings indicate that discount rate, idiosyncratic risk level and low-growth indicator are nega-tively, and market sentiment is positively related to abnormal returns for the pooled data. Similarly, the country-specific regressions show that the discount rate is nega-tively associated with abnormal returns in all countries except for Thailand. In addi-tion, Pre-announcement returns affect market reaction positively in Turkey. Finally, the long-run analysis indicates that firms mostly used raised funds to cut their debt burden right after the event quarter. However, the debt level continues to deteriorate afterwards in all countries except France and the UK. In general, the right issues do not improve the firm's profitability, while weak and temporary investment expendi-tures are detected in Germany and Thailand. The fifth chapter provides empirical findings of Turkey-specific analysis. Take-up rate is detected 95% on average, while Turkish firms raised more than 25 billion TRY in ten years via rights issues. We document significant different market reactions for private placement (by 3%) and pure rights issue announcements (by -6%) for the (0,5) event window. We assert that the shareholder approval requirement is the major de-terminant for the difference. Also, when bonus shares are used simultaneously with rights issues, the market reaction becomes positive. On the other hand, market reac-tion is more adverse for higher-sized issues than lower-sized ones. Results fail to show a difference among groups formed according to commitment type, the use of proceeds, issue sequence and industrial classification. The dissertation is novel in examining several emerging markets, particularly regard-ing the short-run announcement effect and long-run operational performance of bo-nus issuing firms. Also, originality can be attributed to the rights issue case, where we compare several developed and developing countries together by using multiple fac-tors, including firm and issue-specific characteristics. Finally, it is the first study for Turkey that examines the detailed information retrieved from bonus and rights issue announcements to identify country-specific determinants of market anomaly by using hand-collected data.
Rasyonellik varsayımına göre her şirketin amacı topluma fayda sağlamanın ve hizmet etmenin yanı sıra büyümek ve uzun dönemde elde edebileceği en yüksek kârlılığa ve pazar hakimiyetine sahip olmaktır. Şirketler büyüme gereksinimlerini yerine getirmek için bu amaçlar doğrultusunda iç veya dış kaynaklara başvurabilirler. Kısaca iç kaynaklar, bir şirketin yıllar içerisinde biriken kârlarının dağıtılmamış kısımlarını, sermaye yedeklerini ya da elinde bulundurduğu bir varlığın satışından elde edilebileceği değer olarak ifade edilebilir. Dış kaynaklar ise borçlanma ya da hisse senedi ihracı yöntemlerini kullanarak şirkete fon temin edilmesi suretiyle elde edilmektedir. İç kaynakların uygulanması çoğu zaman hızlı, esnek ve düşük maliyetlidir. Ayrıca, ortaklık yapısında değişime neden olmaması ve borçluluk düzeyini artırmıyor olması da iç kaynakların avantajları arasında yer almaktadır. İç kaynaklar kullanımına bedelsiz sermaye artırımı bir örnektir. Bedelsiz sermaye artırımı bir şirketin özsermayesinde bulunan hesaplarının ödenmiş sermayesine eklenmesi suretiyle yapılır. Bedelsiz sermaye artırımı ile şirkete yeni bir kaynak girişi sağlanmaz ancak ödenmiş sermaye güçlendirilmiş olur. Bu sebepledir ki bedelsiz sermaye artırımının şirketin piyasa değerini etkilememesi gerekir. Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştikten sonra hisse adedi artmakta buna ek olarak da hisse fiyatı, artırım oranında düzeltilmektedir. Ortakların ise sahiplik oranları sabit kalmaktadır. Bu yüzden bedelsiz sermaye artırımı ile ortakların servetlerinde teknik olarak bir değişim olmamaktadır. Sermaye artırım kararları Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanması zorunlu olan haberler arasındadır. Borsaya kote olmuş şirketler de yaşanan gelişmelerle alakalı önemli husuları kamuoyu ile paylaşmak zorundadırlar. Açıklanması zorunlu gelişmelerin, KAP vasıtasıyla ilgili taraflara duyurulması gerekmektedir. Şirket yatırımcıları da her türlü bilgiyi kendi risk algılarına (psikolojik faktörler de dahil olmak üzere) göre süzerek yatırım kararı vermektedirler. Bedelsiz sermaye artırımı esasında yeni bir bilgi değildir. Bazı araştırmacılar bu durum için finansal illüzyon, kozmetik değişiklik gibi benzetmeler yapmaktadır. Etkin Piyasa Hipotezi'ne göre hisse senedi fiyatları, kamuya açık veya açık olmayan bütün bilgileri yansıttığı için adil değerleri üzerinden işlem görmektedirler. Şirketlerin finansal tabloları KAP'ta yayınlandığından herkesin erişimine açıktır. Böylelikle, şirketlerin özsermayesi de herkes tarafından gözlemlenebilir durumdadır. Herkesin ulaşabileceği bir bilginin farklı bir şekilde duyurulması yatırımcıların servetini etkileyebilir mi? Deneysel bulgular, bedelsiz sermaye artırımının yeni bir bilgi olmamasıyla beraber şirketin toplam özsermayesinin bu yöntemle değişmemesine karşın; şirket değerinin, artırım haberi günleri öncesinde ve sonrasında değişime uğradığını ortaya koymaktadır. Dahası, bu haber genellikle olumlu olarak algılanmakta ve şirketin değerinin duyuru öncesine göre belirgin bir biçimde değişmesine sebep olmaktadır. Bedelli sermaye artırımı, bedelsiz artırımın aksine şirkete fon girişi sağlayan bir dış finansman kaynağıdır. Şirketler borç yüklerini düşürmek, işletme sermayesini güçlendirmek ya da yeni bir yatırımı finanse etmek üzere mevcut ortaklara başvurarak sermaye artırmak isteyebilirler. Bu işlemin kısmen ya da tamamen arzu edildiği gibi gerçekleşmesi durumunda şirketin değerinde bir değişim olması beklenmektedir. Zira, şirkete yeni bir kaynak girişi yaşanacağı için şirketin piyasa değerinin artması beklenmektedir. Mevcut ortaklar, sermaye artırımı yapılmak istenen oranda, sermaye artırımına katılma hakkına sahiptirler. Bu hak, rüçhan hakkı olarak bilinmektedir. Ortaklar bu hakları temsil eden kuponlara sahip olmaktadırlar. Ortaklar haklarını kullanıp ortaklık oranları ölçüsünde şirkete kaynak aktararak sermaye artırımına katılabilirler. İsterlerse bu haklarını, artırım sürecine özel açılan rüçhan pazarında satarak artırıma katılmaktan vazgeçebilir ya da rüçhan pazarında daha fazla kupon satın alıp ortaklık paylarını artırma yoluna gidebilirler. Bazı durumlarda, mevcut ortakların bedelli sermaye artırımına katılma hakları kısıtlanabilmektedir. Genelde haklı sebepler ve oy çoğunluğunun sağlanması şartları ile alınan bu karar ile sermaye artırımı ana ortağa ya da yatırım kuruluşları gibi üçüncü taraflara tahsis edilerek de gerçekleştirilebilir. Bu yöntem tahsisli sermaye artırımı olarak adlandırılır. Yatırımcıların bedelli sermaye artırım haberlerine verdikleri tepki finans literatüründe tartışılan bir konu olmuştur. Deneysel bulgular, yatırımcıların genel olarak bedelli sermaye artırım haberine olumsuz tepki verdiğini göstermektedir. 2010-2019 yıllarını kapsayan çalışmamızda, bahsi geçen sermaye artırımı çeşitlerine göre seçilmiş sermaye piyasalarındaki yatırımcıların davranışları incelenmektedir. Tezin dört ana amacı bulunmaktadır. Birincisi, bedelsiz ve bedelli sermaye artırım duyuruları etrafındaki piyasa tepkisini inceleyerek, anormal getiri varlığının ve derecesinin belirlenmesidir. İkincisi, anormal getiri tespit edilen piyasaları, şirketlere özgü değişkenler kullanarak anormal getirilerin belirleyicilerinin tespit edilmesidir. Üçüncüsü, bu yöntemlerle sermaye artırımı kararı duyuran şirketlerin uzun dönemli operasyonel performanslarının incelenmesi hedeflenmiştir. Sonuncusunda ise, bahsedilen amaçlar doğrultusunda elde edilen bulgularla piyasa katılımcılarına ve düzenleyici kuruluşlara politika önerilerinde bulunulması amaçlanmaktadır. Bu sayede, piyasa etkinliğinin ve yatırımcı nezninde finansal okuryazarlığın artmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmamız giriş ve sonuç kısmı hariç dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda bazı gelişmekte olan ülkelere ait sermaye piyasalarında bedelsiz sermaye artırım haberinin nasıl algılandığı incelenmiştir. Veri seti, Thomson Reuters Eikon platformunun sağladığı kaynaklardan elde edilmiştir. Bu algıyı ölçmek için olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra, piyasa tepkisinin belirleyicileri çoklu lineer regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Son olarak, şirketlerin uzun dönemli operasyonel durumları, olayın gerçekleştiği çeyreğe göre normalleştirilerek çeyreklik bazda incelenmiştir. Gözlem setimizde bulunan sermaye piyasalarının bağlı olduğu ülkeler şunlardır: Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland, Tayvan ve Türkiye. Bedelsiz sermaye artırımı duyuru günleri öncesi ve sonrasında bütün ülkeler için farklı düzey ve zamanlarda olumlu yönde piyasa anomalisi tespit edilmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde Tayvan dışındaki ülkeler için anormal getiriler, duyuru öncesi dönem için tespit edilmiştir. Bu durum, bilgi sızıntısının varlığı hakkında bize fikir vermektedir. Duyuru öncesi anormal getiri tespit edilen ülkelerden sadece Hindistan, Pakistan ve Türkiye için duyuru sonrası piyasa anomalisi tespit edilmiştir. Tayvanda ise duyuru öncesi ve sonrası zaman dilimleri beraber baz alındığında bir anomali tespit edilebilmiştir. Piyasa tepkisinin belirleyicileri için uygulanan analizde, bedelsiz artırım oranı çoğu ülke için en önemli belirleyici konumundadır. Şirketlerin kârlıklık ve borçluluk düzeylerine yönelik bir etki tespit edilememiştir. Öte yandan, firma büyüklüğü ve temettü verimi de bazı durumlarda anlamlı bulunmuştur. Anormal getiri, artırım oranı ve temettü verimi ile olumlu, firma büyüklüğü ile olumsuz yönde ilişkilidir. Son olarak, bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketlerin kârlılık ve yatırım harcamaları, duyuru çeyreği baz alınarak karşılaştırılmıştır. Buna göre bedelsiz hisse ihraç eden şirketlerin kârlılık oranları, ihraçtan sonra göreceli olarak düşüş kaydetmektedir. Olumlu piyasa tepkisi ile bu durumun çeliştiği söylenebilmektedir. İkinci olarak, yatırım harcama oranlarının uzun dönemli durumu incelenmiştir. Genel anlamda, Tayland ve Türkiye dışında kalan ülkelerde duyuru çeyreğine göre durağan bir seyir varken, bu iki ülkede yatırım harcamaları göstergeleri artış eğilimindedir. Bu sonuç, olumlu piyasa tepkisini kısmen açıklayabilmektedir. Yatırım harcamalarını artıran şirketlerin uzun dönemli kârlılık düzeylerinin dolaylı olarak olumlu etkilenmesi beklenebilir. Bu da bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketlerin uzun dönemli kârlılıkları ile ilgili piyasaya bir sinyal verdiği anlamı taşıyabilmektedir. Tezin ikinci kısmında, bedelsiz sermaye artırım duyurularının etkileri Türkiye özelinde detaylı olarak incelenmiştir. İlk kısımda incelenmemiş bazı özellikler, bu kısımda da ele alınmıştır. Şirketlerin KAP'a yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımı duyurularının detaylı bilgileri sayesinde Türkiye için özel analizler yapma fırsatı yakaladık. Duyuru içerikleri sayesinde, bedelsiz sermaye artırım kaynağına, oranına, miktarına ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu detaylara yönelik güncelleme yapılıp yapılmadığının bilinmesi sayesinde de ilk haber gününe ulaşılabilmektedir. KAP sayesinde kotasyon dışında kalan şirketlerin duyuru günleri elde edilebilmektedir. Eikon'da bulunamayan bazı veriler, Foreks FxPlus platformu vasıtası ile veri setine eklenmiştir. Tezin bu kısmında, öncelikle bedelsiz artırım haberleri kaynaklarına göre incelenmiştir. Bedelsiz artırım bir önceki yılın kâr payı ve iç kaynaklar olmak üzere iki ana kaynaktan oluşmaktadır. Piyasa tepkisi açısından, kâr payına göre iç kaynakların olumlu yönde ayrıştığı gözlemlenmiştir. Her ana kaynak kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmaktadır. İç kaynaklar, enflasyon düzeltme farkları, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve geçmiş yıl kârları olarak dört grupta incelenmiştir. Bir önceki yılın kâr payı, nakit temettü dağıtımı ile birlikte hisse senedi dağıtımı ve yalın hisse senedi dağıtımı olarak iki grupta incelenmiştir. Bir önceki yılın kâr payı grupları arasında bir farklılık bulunamamıştır. Ancak, iç kaynaklar grupları tek yönlü varyans analizi kullanılarak test edilmiş ve anormal getirilerin gruplar içinde farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre enflasyon düzeltme farkları kullanılarak yapılan bedelsiz sermaye artırımı duyuru tepkisi kâr yedekleri grubu hariç diğer gruplara göre farklı olarak bulunmuştur. Daha sonra veri seti, artırım oranına göre gruplandırılmış ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Bulgular, artırım oranının %75 ve daha fazla olması durumunda piyasa tepkisinin diğer gruplara göre ayrıştığını göstermiştir. Bir sonraki analiz ise sektörel gruplamaya yönelik yapılmıştır. Buna göre şirketler, finansal ve finansal olmayan olarak gruplandırılmış ve incelenmiştir. Piyasa tepkisi, büyüklük olarak finansal olmayan şirketler için daha fazla gözükse de istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bölümün devamında piyasa duyarlılığının, bedelsiz duyurular için bir farklılık yaratıp yaratmadığı incelenmiş ancak anlamlı bir etki tespit edilememiştir. Bedelsiz duyuruların yoğun olarak Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapıldığı tespit edilmiştir. Sadece bu dört ayda yapılan duyurular tüm verinin %75'ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu aylarda yapılan duyurular yatırımcı nezninde beklenen duyurular, bu ayların dışında kalanlar ise sürpriz duyurular olarak ayrılmış ve analiz edilmiştir. Sürpriz duyuruların piyasa tepkisi, beklenenlere göre %2 daha olumlu bulunmuştur. Ancak, istatistiksel olarak bir farklılıktan söz edilememektedir. İkili karşılaştırmalar için ise aynı şirketlerin ilk ve sonradan yapmış oldukları duyurular kümelenip etkileri incelenmiştir. İlk yapılan duyurular, sonradan yapılanlara göre anlamlı ve %4.5 daha olumlu bulunmuştur. Bedelsiz artırım haberlerinin sıradanlaşması piyasa anomalisini törpülemektedir. Bölümün devamında, bedelsiz sermaye artırımının likidite konusunda bir düzelme sağlayıp sağlamadığını tespit etmek için Amihud Likidite Yetersizliği yöntemi kullanılarak bölünme sonrası ve duyuru öncesi dönemler için işlem hacmi karşılaştırması yapılmıştır. Bedelsiz artırım sonrası likiditede bir düzelme gözlemlenmesine rağmen anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Son olarak, bölünme gerçekleşme dönemi görsel olarak incelenmiştir. Buna göre, duyuru sırasında olumlu tepkinin en çok görüldüğü grup olan yüksek bölünme oranı grubunun bölünme sonrası anormal getirisi %-9 olarak hesaplanmıştır. Yani anormal getirinin büyük bir bölümü bölünme sonrasında etkisini yitirmiştir. Bu durum Türkiye'deki yatırımcıların özellikle büyük oranda yapılan bedelsiz hisse ihraçlarına gösterdiği suni ilginin bir göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir. Piyasa tepkisinin uzun dönemde devam etmiyor oluşu sürü davranışı veya geçmişten gelen yatırım alışkanlıklarının varlığına dayandırılabilmektedir. Rasyonel gerekçeleri olmayan ve çoğunlukla bir kısım yatırımcının mağduriyeti ile sonuçlanan bu algının etkisinin azaltılmasına yönelik politika önerilerimiz bölüm sonunda yer almaktadır. Tezin üçüncü ve dördüncü kısımları bedelli sermaye artırımı duyuru etkilerinin analizini içermektedir. Üçüncü bölümde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasalar ile gelişmiş bazı piyasalar bu hususta incelenmiştir. Bedelli sermaye artırımı duyuruları genel anlamda yatırımcıların olumsuz tepkisi ile karşılaşmaktadır. Bu tepkinin nedenlerinden bazıları şu şekildedir: Şirketlerin aşırı değerli olmalarından faydalanmak istemeleri (yani bilgi asimetrisinin varlığı), vekâlet sorunu, kısa dönemli yatırımcıların varlığı, finansal hiyerarşi teorisi ve uzun dönemli zayıf operasyonel performans. Bu bölümün ilk kısmında gözlem ülkelerindeki yatırımcıların bedelli sermaye artırım haberlerine verdikleri piyasa tepkisi ölçülmüştür. Bulgulara göre Brezilya ve Birleşik Krallık dışındaki bütün ülkelerde bedelli sermaye artırımı yatırımcılar tarafından olumsuz algılanmaktadır. Avustralya ve Tayvan'da %-2'nin altında tepki ölçülürken, Almanya, Fransa ve Tayland'ta bu tepki bu seviyenin üstündedir. En olumsuz tepki ise %-5 civarında Türkiye'de tespit edilmiştir. Bununla birlikte duyuru öncesi piyasa tepkisi sadece Birleşik Krallık için anlamlı bulunmuştur. Genel olarak bir bilgi sızıntısından söz etmek mümkün değildir. Bölümün ikinci kısmında ise piyasa tepkisinin anlamlı olduğu ülkeler için çoklu lineer regresyon analizi yapılmıştır. İlk olarak bu ülkelerin veri setleri toplu olarak incelenmiştir. Buna göre, anormal getiriler ile yeni ihraç edilen hisseler için yapılan indirim oranı, şirketlerin risk seviyesi ve düşük büyüme potansiyeli göstergesi arasında ters yönlü ilişki saptanmıştır. Ayrıca, piyasa algısının pozitif olduğu dönemlerin olumsuz piyasa tepkisini törpülediği gözlemlenmiştir. Ülke bazlı analizlerde ise indirim oranı göstergesi Tayland hariç anlamlı bulunmuştur. Risk göstergesi için ise, Tayland ve Türkiye dışındaki ülkelerde anlamlı durum tespit edilmiştir. Türkiye özelinde duyuru öncesi birikimli getirilerin duyuru getirilerini olumsuz etkilediği bulunmuştur. Son olarak, gözlem ülkeleri için uzun dönemli operasyonel performans analizi yapılmıştır. Öncelikle, bedelli sermaye artırımı yapan şirketlerin kârlılığı Fransa dışındaki ülkeler için uzun dönemde düşüş göstermiştir. Almanya, Brezilya ve Türkiye'de bu düşüş kısmen zayıftır. İkinci olarak, şirketlerin yatırım harcamalarındaki ve borçluluk düzeylerindeki değişim ölçülmüştür. Bulgulara göre bedelli sermaye artırımı yapan şirketlerin, artırılan sermayeyi etkin olarak borç yükünü hafifletmek için kullandıkları tespit edilmiştir. Borçlulukta düşüş geçiçi olup Fransa ve Birleşik Krallık dışındaki ülkelerde borçluluk düzeyi tekrar artış göstermiştir. Yartırım harcamaları ise Almanya ve Tayland özelinde kısmi olumlu artış gösterse de genel anlamda sınırlı düzeyde uzun dönemli düşüş gözlemlenmiştir. Bulgularımız asimetrik bilginin, finansal hiyerarşi teorisinin, vekalet sorununun etkisini gösteren kanıtlar sunmaktadır. Dördüncü ve son bölüm, Türkiye özelinde yapılan detaylı analizleri kapsamaktadır. Analizleri, KAP üzerinden elde ettiğimiz detaylı bilgiler içeren duyuru veri setimiz üzerinden gerçekleştirdik. KAP duyuruları ile, bedelli sermaye artırım çeşitlerine, rüçhan haklarının kullanım fiyatına ve ne kadarının kullanıldığına, kullanılmayan haklarla alakalı taahhüt verilip verilmediğine ilişkin bilgi elde edilmiştir. Ek olarak, ayrı bir duyuru şeklinde gönderilen bir rapor ile artırılan sermayenin kullanım amacına yönelik bilgi de verilmektedir. Gözlem süresi boyunca Borsa İstanbul'daki şirketlerin bedelli sermaye artırımı yoluyla 25 Milyar TL üzerinde fon sağlama talebinin olduğu görülmüş, 2013 yılından sonra elde edilen verilere göre ise rüçhan kupon pazarı bitiminde %95'e yakın rüçhan kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Bölümün devamında, piyasa tepkisinin oluşturulan alt gruplara göre nasıl şekillendiği analiz edilmiştir. Sonuçlarımıza göre, bedelsiz sermaye artırımı ile eşzamanlı yapılan bedelli artırımının, yalın olarak yapılmasına kıyasen olumlu ayrıştığı bulunmuştur. Ayrıca, rüçhan hakkı kısıtlanarak (bir tarafa tahsis edilerek) yapılan bedelli sermaye artırımlarının piyasa tepkisi olumlu anlamda %3 civarında bulunmuştur. Klasik bedelli artırıma göre pozitif ayrışma yaşanmasında, ortakların çoğunluğunun onay veriyor olma koşulu, tahsis edilen tarafın şirkete artı değer katacağı beklentisi, mevcut ortaklardan (hisse oranlarında düşüşe sebebiyet verse dahi) ek fon talep edilmemesi gibi faktörler sebep olarak sayılabilmektedir. Bedelli sermaye artırımı sonrasında oluşan olumsuz piyasa tepkisinin bir kısmının bertaraf edilebilmesine yönelik sunulan politika önerilerine bölümlerin sonuç kısımlarında değinilmiştir.
Açıklama
Thesis(Ph.D.) -- Istanbul Technical University, Graduate School, 2021
Anahtar kelimeler
behavioral finance, davranışsal finans, international financial markets, uluslararası finansal piyasalar
Alıntı