Açık Kaynak Kodlu Cbs Yazılımlarının İmar Planı Verilerinin Yönetilmesinde Kullanımı İstanbul Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-11-15
Yazarlar
Şahinsoy, Ali Kemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda, yerel yönetimlerdeki coğrafi veri miktarındaki hızlı artış nedeniyle, coğrafi verilerin bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) içinde yönetilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Yerel yönetimlerin bir CBS sistemi kurma ve kentle ilgili sahip oldukları verileri bu sistemde yönetmelerinin karşısındaki en önemli engellerden biri maddi yetersizliklerdir. Bu yüzden, CBS’nin kurulum aşamasında isabetli kararlar alınması, mali kaynakların yerinde kullanılması olmazsa olmaz şartlardan birisidir. İhtiyaçlar doğrultusunda kurulacak CBS sistemlerinde açık kaynak kodlu CBS yazılımlarının kullanılması, yerel yönetimlere kendi maddi ve insan kaynaklarını bilgi üretim ve yönetim sürecine dâhil edilmesini sağlayacaktır. Yazılım maliyetlerinden elde edilecek tasarruf ile CBS konusunda yetişmiş eleman istihdam edilmesi, yerel yönetimlerin ilerleyen yıllarda CBS konusunda dışa bağımlılıklarının ortadan kalkmasını sağlayacak, kendi CBS ihtiyaçlarına cevap verebilir hale geleceklerdir. Bununla beraber, CBS projelerinde açık kaynak kodlu yazılımların kullanılması, yazılım güvenliği probleminin azalmasına da imkan sunacaktır. Çalışmada, CBS ile, Türkiye’deki plan verilerinin yönetilmesi ve açık kaynak kodlu yazılımlar ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra açık kaynak kodlu CBS yazılımları,özellikleri ve CBS projelerinde kullanıldığı alanlar hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, Dünya’da ve Türkiye’de yapılan örnek çalışmalar anlatılmıştır. Uygulama kısmında, İstanbul İli’ndeki yerel yönetimlerden alınan örnek bir bölgedeki plan verisi ve bu plan verisinin açık kaynak kodlu yazılımlar ile yönetilmesine ilişkin bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulama sonucunda, plan verilerinin açık kaynak kodlu CBS yazılımları ile depolanıp yönetilebildiği ve gerektiğinde diğer kurum veya uç kullanıcılar ile yetkilendirmeler doğrultusunda paylaşılabildiği görülmüştür.
In recent years, due to the rapidly increasing amount of geographical data at local governments, the management of geographic data in a Geographic Information System (GIS) has become inevitable. One of the most important obstacles is financial problem about local governments to establish GIS system and to manage their data related to the city in GIS system. Therefore, accurate decisions taken during the installation phase of Geographical Information Systems, the use of financial resources in place are one of the conditions sine qua non. GIS systems will be established based on the needs of local governments to use open source GIS software; their material and human resources will be included in the process of information production and management. As a result of software costs savings, can be the employment of trained personnel in GIS, external dependencies on local government on GIS will be eliminated in later years and can meet the needs of their own GIS making in certain areas. However, the use of open source software in GIS projects will allow a reduction in the problem of software security. In this thesis work, After general informations about GIS, management of data plan in Turkey, open-source software are given, open source software, areas of the open source software used in GIS projects and open source software features are expressed. Finally, the case studies are described in the world and in Turkey. The implementation phase of thesis, anhance application about a sample plan data in the region was taken from local authorities in İstanbul and to manage data plan with open source software. As a result of the application, the data is observed that is stored in open source GIS software and the need to be conducted in accordance with the powers to be shared with other agencies or end-users
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
cbs, açık kaynak kodlu yazılımlar, imar planı, web servisleri, gis, open source software, web services
Alıntı