Proje Bazlı Endüstrilerde Erp Paketi Seçiminde Bsc Destekli Anp Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-04
Yazarlar
Dayanç, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bilgi çağını yaşadığımız bu günlerde, dünyanın büyük bir bölümünde ekonomi küresel bir hal almıştır. Küresel ekonomi küresel rekabeti beraberinde getirmiştir. Rekabetçi olmak isteyen işletmeler herşeyden önce bireysel yaklaşımdan uzak, nesnel bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bilgi çağının en önemli özelliği verilerin, bilgisayar ortamında saklanması ve yorumlanabilir hale getirilmesidir. ERP sistemleri temel olarak işletmedeki her türlü bilgiyi tek bir kaynakta (veritabanı) depolar ve kullanımına yardımcı olur. Türkiye’de, son yıllarda rekabetin bir hayli arttığı ERP pazarı sürekli bir gelişim göstermektedir. Bu ortamda, işletmelerin alternatifler arasından kendilerine en uygun ERP paketini nasıl seçeceği önemli bir sorudur. İşletmelerin organizasyonel ölçüde belirlediği iş hedefleri ile, ERP paketinin niteliklerinin uyuşması bu anlamda büyük önem arz eder. Bu çalışmada, proje bazlı endüstrilerde faaliyet gösteren işletmelerin, ERP seçim sürecinde izleyebilecekleri bir metod ortaya konmaya çalışılmıştır. İş hedeflerinin, ortak bir vizyon ve stratejiler bütünü altında ifade edilebilmesi ve çeşitli performas ölçüleriyle somutlaştırılması, ERP seçim sürecindki ilk aşama oalrak ele alınmıştır. Bu bağlamda organizasyonel çapta bir BSC uygulaması kullanılmıştır. Elde edilecek performans kriterleri, bir çok ölçütlü karar verme metodu olan ANP modelinin oluşturulmasında temel teşkil edecektir. ANP modellleri, özellikle kriter kümeleri içindeki içsel bağımlılıkları ve kümeler arasındaki dışsal bağımlılıkları, bir ağ yapısında kurgulayarak göz önünde bulundurmasından ötürü, alternatifler arasından en uygun tedarikçiyi belirleme problemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Metodun ikinci aşamasında performans ölçüleri baz alınarak bir ANP modeli kurgulanmıştır. Çalışma, kurgulanan ANP modelinin çözümüyle ve ileride, çalışmanın genişletilmesi açısından değerlendirilebilecek tavsiyelerle sonlanmaktadır. En uygun alternatifin belirlenmesinin yanı sıra, proje tabanlı endüstrilerde ERP paketi seçimlerinde sektörel tercih kriterlerinin genel geçer tercih kriterlerine nazaran önemi hakkında somut veriler elde edilmiştir.
In the information age that we are going through, contantly growing global economy, brings global competition along with it. To be competitive, enterprises need objective information, which is free from individual attitudes.The most important feature of the information age is that the data is stored and compiled within an electronic, computer environment. ERP systems, basically stores and compiles any data within the organization in a single source called database. In Turkey, ERP market shows a constant increase and brings a great competition along with it. In these circumstances, it is an important question that, which ERP systems must be chosen that mostly suits the organization. The integration of enterprise’s business objectives and ERP system objectives has a great deal of importance. In this study, a methodology is presented for ERP selection process in project based industries. It is the first phase in ERP selection process that, enterprise’s business objectives that are expressed as a vision statement and organizational strategies, are embodied by performance indicators. With regard to this, a BSC application is used within the organizational scale. Performance indicators that are obtained as a result of BSC application process, provide a basis for forming an ANP model, a multi criteria decision making method. ANP method is widely used in supplier selection cases, because of the network formation that includes inner depencedences between criteria in a cluster and outer dependences between clusters. In the second phase, an ANP model is formed that is particularly based on performance indicators. The study comes to an end with a solution of the ANP model and recommendations for a further study. Besides the determination of the most suitable alternative, substantial data is provided about how important the sectoral criteria are in proportion to common criteria with respect to goal of selecting the most suitable alternative in project based industries.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
KKP, Kurumsal Kaynak Planlama, AAS, Analitik Ağ Süreci, DSK, Dengelenmiş Skor Kartı, Çok Ölçütlü Karar Verme, ERP, Enterprise Resource Planning, ANP, Analytic Network Process, BSC, Balanced Scorecard, Multi Criteria Decision Making
Alıntı