Ayvalı Barajı Eksen Yeri (ezurum-oltu) Ve Dolayının Mühendislik Jeolojisi, Oltuçayı Volkanitlerinin Jeoteknik Açıdan Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-15
Yazarlar
Ertin, Altay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Erzurum ili sınırları içerisinde HES projeleri kapsamında 175 metre yüksekliğinde silindirle sıkıştırılmış beton baraj tipinde projelendirilen Ayvalı Barajı, yeşil, gri ve yeşilimsi gri renkli dasit- riyodasit ve riyolit bileşimli kayaçlardan oluşan Oltuçayı volkanitleri üzerinde inşaa edilecektir. Bu kapsamda ön proje ve kati proje aşamaları için baraj yeri ve civarının kapsamlı jeoteknik etüdleri tamamlanmıştır. Baraj yerinde yapılan saha ve ofis çalışmaları neticesinde kayaçların mühendislik jeolojisi tanımları yapılmış ve kaya ortamın fiziksel ve mekanik parametrelerini belirlenmiştir. Belirlenen parametreler göre Ayvalı Barajı eksen yeri ve dolayına ait kaya sınıflamaları verilmiştir. Ayrıca kaya ortamının belirlenen jeoteknik parametrelerine göre kaya taşıma gücü değerleri hesaplanmıştır. Bu kapsamda, ortamdaki kaya kütlesinin jeoteknik parametreleri elde edilmiştir. Yerinde yapılan basınçlı su deneyleri sonucunda geçirimliliğin derinlikle net bir azalma göstermediği ve oldukça heterojen bir dağılım içinde olduğu görülmüş ve bu sebeple enjeksiyon galerileri önerilmiştir. Baraj gövdesinin oturacağı Oltuçayı Volkanitlerinde izin verilen taşıma gücü hesaplanmış ve tartışılmıştır. Ayrıca yamaçların inşaat aşamasında duraylılığı için kinematik analizler yapılmış ve 1Y:1D şev geometrisinde büyük kütlesel stabilite problemi olmayacağı görülmüştür.
Under the framework of the HEPP project within the border of Erzurum province, Ayvalı dam, which has been projected in the type of Roller Compacted Concrete (RCC) is compressed 175 meter in height, will be built on the Oltuçayı volcanites which are composed by green, grey, and greenish grey dasite- riodasite and riolite. Under this framework, the geotechnical studies of the dam site and its environs have been completed for the feasibility and final project levels. As a result of the field and office studies that were carried out in the dam site, the engineering geological definitions of the rocks were outlined and the physical and mechanical parameters of the rock mass were determined. Ayvali Dam alignment and the rock mass classifications of its surroundings were put forward in line with the defined parameters. Moreover, rock bearing capacity values were calculated according to the defined geotechnical parameters of the rock mass. Within this framework, geotechnical parameters were obtained. As a result of the lugeon test results that were carried out in the site, it was seen that permeability does not decrease as the depth decreases and that it has a quite heterogeneous allocation, therefore injection galleries were suggested. The bearing capacity in the Oltucayi Volcanites, upon which the dam body would be constructed was calculated and discussed. Moreover, kinematic analyses were carried out for the stability of the slopes in the construction phase and it was seen in the 1Y 1D slope geometry that there would not be a big mass stability problem.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Ayvalı Barajı, Oltuçayı volkanitleri, Kaya kütle özellikleri, Ayvalı Dam, Oltuçayı volcanites, rock mass classification
Alıntı