Musiki mecmuası ve Türk Folklor Araştırmaları Dergisinde Türk halk müziği ve oyunları hakkında yazılmış makalelerin bibliyografya incelemesi ve sonuçları

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Aydın, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu araştırmada, "Türk Halk Müziği" ve "Türk Halk Oyunları" hakkında yazılmış makaleler tesbit edilmiştir. Bu çalışmada konu, bir "Bibliyografya incelemesi ve Sonuçlan" olarak belirtilmiştir. Bunun için, şimdiye kadar yayınlanmış kaynak eserlerden "Türk Musikisi Mecmuası/H. Saadettin AKEL" ve "Türk Folklor Araştırmaları/İhsan HINÇER" adlı dergiler konu alanı olarak seçilmiştir. "Musikisi Mecmuası", Mart 1948 'da aylık dergi olarak Müzikolog Hüseyin Saadettin AREL tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. Dergi, üçüncü sahibi Ethem Ruhi ÜNGÖR 'ün yönetiminde yayın hayatına devam etmektedir. Bu dergide yapılan "Bibliyografya İncelemesi" 'nde esas konular ve altbaşlıklar ortaya çıkarılmış, konulan açıklığa kavuşturmak için açıklayıcı özetler verilmiştir. Tesbit edilen konu başlıklannın dökümü aşağıdaki gibidir: Türk Halk Müziği 80. Türk Halk Oyunlan 10 Türk Halk Çalgılan 40 Kongre ve Seminer 12 Kitaplar 7 "Türk Folklor Araştırmaları" dergisi 1949 yılı Ağustos ayından itibaren aylık dergi olarak İhsan HINÇER tarafından çıkarılmış ve İ. HINÇER 'in vefatından sonra, 1980 yılı Ocak ayında yayın hayatı sona ermiştir. Bu dergide yapılan "Bibliyografya İncelemesi" de aynen "Musiki Mecmuası" 'ndaki gibi yapılmıştır. Konuyla ilgili araştırmalarda elde edilen konu başlıklan ve sayısal dökümler aşağıda yazılmıştır: Türk Halk Müziği 130 Türküler ve Hikâyeleri 115 Türk Halk Oyunları 169 Oyunlar ve Festivaller 61 Türk Halk Çalgıları 35 Kitaplar 17 "Bibliyografya İncelenmesi" 'nde, Türk Halk Müziğinde Çokseslilik, Pentatonizm, Söz ve Melodi, Derleme, Müzik Eğitiminde Halk Müziği, Halk Çalgıları ve Türk Halk Oyunlan hakkında yazarların görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Bu görüşler 3. bölümde tez problemi olarak ele alınmış, değerlendirilmiş ve sonuca vanlmıştır.
in this study, I have tried to collect the articles written about Turkish Folk Music and Turkish Folk Dances. The subject has been chosen as "A Bibliographic Research and Result" and from among the Sources published up to now. "Musiki Mecmuası/Hüseyin Saadettin AREL" and "Türk Folklor Araştırmaları/İhsan HTNÇER", have been accepted as the subject area: "Musiki Mecmuası", which started its publication life with, Saadettin AREL, in March 1948, is stili continuing with its third owner Etem Ruhi ÜNGÖR and the bibliographic scruting into it has yielded the main topics, subtitles and summaries which have been lit on. The list of the titles is as follows: Subjects Counts Turkish Folk Song 80 Turkish Folk Dances 10 Turkish Folk Instruments 40 Congress, Seminars 12 Books 7 "Türk Folklor Araştırmaları Dergisi" was published as a monthly periodical by İhsan Hınçer. İt continued its publication for some time after the death of İhsan Hmçer in 1979 and having issued its 366th. number, ceased the publication in January 1980. The study on this journal was modeled on the same principles and in the same form as those cited above and the titles, subtitles and the numbers of entries obtained are shown below: Subjects Counts Turkish Folk Song 130 Turkish Folk Song and their Stories 115 Turkish Folk Dances 169 Festivals of The Folk Dances 65 Turkish Folk Instruments 35 Books 17 VIII The study has been divided into four vertical sections and the publishing dates of the titles and subtitles obtained have been chronologically classified and added to the end of each chapter as tables. By means of "this bibliographic study" the ideas of writers have been revealed with the writings and articles published in these researches. These ideas were collected ali together. The common and opposite ideas were established and as a result of this, a discussion area came up. The own ideas appeared in this discussion area in the direction of scientific rules. So, a definite result was reached by moving from the thesis that were displayed by the writers. These results are as follows: Polyphony, pentatonic scales, the harmony of melody and words, the collecting of folk songs, folk music and education of music, folk dances, folk instruments, festivals and congresses. Ali these topics were discussed in chapter three and chapter four. The conclusion was reached and suggestions were made. The topics that came up were taken up in the following order. Polyphony: There are numerous polyphonic patterns in Turkish folk music. The examples found and brought into light by Lütfî Salcı were examined and accepted as true specimens of polyphony in Turkish Folk Songs by French Musicologist Augene Borel who praised Vahit Lütfı Salcı for his inventions. There is a polyphonic example below by Salcı VAHİT DEDE DERLEMESİ (1) ı ı Q f. »f. l* f. l* l rV? r ı-f-*^V»-£pt-, ar4* l ,-JL U 23C_g= -^^_-j----.___ ^ m t^-l^-f^r-t* ?1 DESTE /-m): Q ¥ '-*-*-^-***>>*--^^=^-w5-J^-4^^^^^^TT 7 İP ( 7"' itmn üi lü .>« ne*
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1996
Anahtar kelimeler
Bibliyografya, Halk oyunları, Makale, Musiki mecmuası, Türk Folklor Araştırmaları dergisi, Türk halk müziği, Türk halk oyunları, Bibliography, Folk dances, Article, Musiki journal, Türk Folklor Araştırmaları magazine, Turkish folk music, Turkish folk dances
Alıntı