Amasya Yeşilırmak Nehri Kıyısı Peyzaj Tasarımının İrdelenmesi: Yalıboyu Ve Pirinççi Promenandı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Canik, Gülcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında,Amasya Yeşilırmak Nehri kıyısı peyzaj tasarımları olan Yalıboyu ve Pirinççi Promenad alanları çalışma alanı olarak seçilmiştir.Her iki alanı tasarımsal açıdan değerlendirebilmek amacıyla karşılaştırma yöntemi kullanılmış ve bu amaçla çeşitli kriterler belirlenmiştir.Bu kriterler 6 ana başlık altında sınıflandırılmıştır.Bu başlıklar kent içindeki konum,tarihi gelişim,nehir ve kentle olan ilişki,kullanım amacı,kullanım yoğunluğu ve kullanılan bitki türleridir.Kent içindeki konumu tespit etmek amacıyla kentin günümüzdeki durumunu gösteren haritalardan yararlanılmıştır.Ayrıca alanda yapılan gözlem ve inceleme sonucunda alanın çevresinde yer alan tarihi,ticari,kamusal ve yerleşim amaçlı kullanılan yapılar da tespit edilmiştir.Tarihi gelişimi ortaya koymak amacıyla Amasya’ya ait geçmişte yapılmış ve günümüze ait haritalardan faydalanılmıştır.Çalışma alanlarının nehir ve kentle ilişkisi ise belirlenen yerlerden alınan kesitlerle görsel olarak ortaya konmuştur.Kullanım amacı ve kullanım yoğunluğunu irdelemek amacıyla alana farklı günlerde ve belirlenen saat dilimlerinde ziyaretler yapılmıştır.Gözlem yoluyla yapılan anket sonucu alanı kullanan kullanıcıların yaş gruplandırması ve alanı hangi amaçlar için kullandıkları belirlenmiştir.Çalışma alanlarında yer alan bitki türleri ise alanda yapılan inceleme yöntemiyle belirlenmiş,literatür araştırmalarıyla da desteklenmiştir.Sonuç kısmında ise her iki alanının tasarımsal açıdan pozitif ve negatif yönleri belirlenmiş,çalışma alanlarına farklı bakış açıları getirilerek,olumsuz yönler ortaya konmuş ve iyileştirme önerileri sunulmuştur.
In this thesis study,Yalıboyu and Pirinççi Promenad areas which have landscape designs along the riverfront of Yeşilırmak has been chosen as study area.The comparision method has been used to compare two design areas in terms of landscape design and determined several criterias.These criterias has been classified under six headings.These are position in the city,historical development,the relationship the river and the city,purpose of using,density of using and the plant species used.Maps of showing the state of the city has been benefited to confirm position in the city.Also,using observation and analysis method buildings which are used for historical,commercial,public and residential ,surrounding study area,has been determined.For emphasizing historical development of study areas,old and contemporary maps are used belong to Amasya city.For determining relationship the river and the city visually,benefited from sections of land.For researching density and purpose of using,managed visits.These visits have been managed different days and time periods determined.The survey conducted by using observation method,determined user’s age classification and purposes of these areas.So as to research plant species take place in study areas,explained using analysis method.Literature researches supported this study.In the conclusion part,two study areas has been compared in terms of landscape design.Adventages and disadvantages in designing of both areas have been defined, disadvantages were exposed and correction methods were offered as matter of differet points of view.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Amasya, Yeşilırmak Nehri, Peyzaj tasarımı, Amasya, Yeşilırmak River, Landscape design
Alıntı