Yüklenici Firma Perspektifinden İnşaat Sektöründe Rekabet: Mimari Tasarımın Rolü

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-01
Yazarlar
Yazıcı, Ela Öney
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici firmaların rekabetlerinde mimari tasarımın rolünü anlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda yüklenici firmaların rekabetçi iş çevresi ve mimari tasarımın bu çevre ve rekabet stratejileri üzerindeki etkisi nitel araştırma yöntemi temel alınarak incelenmiştir. Yüklenici firma sahipleri veya üst düzey yöneticileriyle yapılan yüzyüze görüşmeler sonucunda toplanan veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları aşağıdaki gibi özetlenebilir: (i) çok yoğun bir rekabetle karşı karşıya oldukları, (ii) faaliyet gösterdikleri pazarda kaynak tabanlı rekabet egemendir, (iii) düşük maliyete ve farklılaşmaya odaklanan rekabet stratejilerinin yaygın olarak kullanılmaktadır (iv) pazardaki haksız rekabet ortamının firmaların rekabetini olumsuz etkilemektedir, (v) yüklenici firmalar mimari tasarımı rekabetleri ile ilişkilendirirken konuyu ürün ve süreç bağlamı olmak üzere iki ayrı perspektifle ele almaktadır, (vi) sektörün kendine has özellikleri ve her projenin özgün oluşu tasarım ve rekabet arasındaki ilişkiyi yakından etkilemektedir, ve (vii) sektördeki mimarlık hizmetinin kalitesi ve mimari büroların kapasitesi yükleniciler tarafından yeterli görülmemekte ve bu durumun rekabetlerine olumsuz yansımalarının olduğu belirtilmektedir.
This study aims to decipher the role of architectural design on the competitiveness of contracting firms. In this context the competitive environment of contracting firms and the role of architectural design on this environment and their competitive strategy were examined by using qualitative design strategy. Data collected from the owner-managers or executives of nine contracting firms through face-to-face interviews was analyzed using content analysis. The findings of the study can be summarized as follows: (i) the contracting firms are facing an intensive competition, (ii) the competitive environment of the firms is mostly dominated by resource-based competition, (iii)contracting firms prefer cost-focus and differentiation strategies, (iv)unfair competition in the market have a negative impact on the competitiveness of the firms, (v)contracting firms determine the influence of architectural design on their competitiveness on the basis of the product and process context of the design concept, (vi)special characteristics of the industry and the uniqueness of the product directly influence the relationship between architectural design and competitiveness (vii)contracting firms highlight the under capacity of architectural firms both by means of qualitative and quantitative indicators, which negatively influences the competitiveness of the firms.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
inşaat sektöründe rekabet, yüklenici firma, mimari tasarım, Construction competitiveness, contracting firms, architectural design
Alıntı