En Etkin Ve En Verimli Kullanım Analizinin Ataşehir Örneğinde Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-01
Yazarlar
Çakmaklı, Alâ Dilara
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Şehir plancıları imar planı hazırlarken kamu yararı gözetmekte iken öte yandan hazırlanan planlar kentin ya da bölgenin gelişimini ve yatırım değerini etkilemektedir. Plancılar yatırım dağılımının dengeli bir şekilde gerçekleşmesini hedeflerken, gayrimenkul sahipleri en yüksek getiriyi beklemektedirler. Birinci bölüm, tezin girişi olup çalışmanın amacı, kapsamı ve çalışmada kullanılan yöntemlerden bahsedilmiştir. İkinci bölümde, gayrimenkul değerleme ve bu kapsamda en etkin ve en verimli kullanım analizi yöntemi incelenmiştir. Üçüncü bölümde, örnek alan olarak seçilen Ataşehir’in oluşumu ve gelişme dinamikleri ve Ataşehir’deki gayrimenkul piyasası değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde en etkin ve en verimli kullanım analizinde yararlanmak üzere pazar araştırması yapılmış olup, bölgedeki konut, ofis ve otel piyasası incelenmiştir. Beşinci bölümde Ataşehir bölgesinde seçilen varsayımsal bir arsa üzerinde en etkin ve en verimli kullanım analizi çalışması uygulanmıştır. Son bölümde çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgular değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Ataşehir bölgesinde uygulanan en etkin ve en verimli kullanım analizi uygulamasında “residence” kullanımının, en az maliyet ile en yüksek kara ulaşılan kullanım tipi olduğu ortaya çıkmıştır. Ataşehir’in finans merkezi olma durumu ile gelecekte, önerilen alternatif kullanımların karlılık oranlarının değişebileceği öngörülmektedir.
Urban planners respect the public interest while they prepare zoning plans and on the other hand the prepared plans affect the development and investment value of the city or the region. While the planners aim at providing balanced distribution of investments, real estate owners expect best return. The aim and the scope of the study and the methods that have been used in the study are mentioned in the first section. Real estate appraisal and highest and best use analysis method within this context are examined in the second section. Formation and development dynamics of Ataşehir that is analysed as a pilot and its real estate market have been evaluated in the third section. Market research has been made in order to utilize in highest and best use analysis and housing, office and hotel market are analysed in the fourth section. Highest and best use analysis has beeen implemented on a hypothetical land selected on Ataşehir region in the fifth section. Findings of the study have been evaluated in the last section. In conclusion, residence use has been confirmed as a use type with minimum cost and the highest profit through applying the highest and best use analysis, implemented in Ataşehir region. It has been predicted that profitability ratios of suggested alternative uses can change according to state of Ataşehir being a financial center.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Ataşehir, Gayrimenkul, En Etkin ve En Verimli Kullanım, Ataşehir, Real Estate, Highest and Best Use
Alıntı