Süleymaniye 569 Ada, 9-19 Parsellerde Yer Alan Kargir Yapının Strüktürel İncelenmesi Ve Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-29
Yazarlar
Ulukaya, Bilge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tez konusu olan ikiz iki konuttan oluşan tarihi kargir yapı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Hüsrev Mahallesi, Kayserili Ahmet Paşa Sokak’ta yer almaktadır. 20 yy. başlarında inşa edildiği düşünülen yapı, malzeme ve yapım tekniği, cephe özellikleri, plan şeması, taşıyıcı sistemi ile dönemin sivil mimari örneklerindendir. Tez çalışmasında öncelikli olarak, tez konusu yapı ve benzer durumdaki yığma yapıların strüktürel güvenliğinin sağlanması ve aynı zamanda özgün niteliklerinin korunması ele alınmıştır. Bu amaçla yapının malzeme ve yapım teknikleri incelenmiş, yapıda bulunan hasarlar belgelenerek rölövesi hazırlanmıştır. Yapının özgün durumunu yansıtan restitüsyon önerileri sunulmuştur. Tarihi yığma yapıda mevcut bulunan hasarların nedenlerini belirlemek ve yapının deprem güvenliğini oluşturmak üzere; 3 boyutlu modelleme ve analitik yöntemlerle ayrı ayrı statik çözümlemeler yapılmıştır. Her iki yöntemle elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında yapının düşey ve yatay gerilmeler karşısındaki davranışı ve zayıf noktaları tespit edilmiştir. Statik hesap ve analizlerin neticesinde taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi için uygun takviye önerileri geliştirilmiştir. Yapının strüktürel özgün konut işlevini sürdürebilmesi için gerekli takviye çözümlerini içeren restorasyon projesi hazırlanmış ve tarihi kagir yapının korunması hedeflenmiştir.
In the historical twin masonry construction that consists of two residences, which is the subject of thesis, is located in Istanbul Province, Fatih Borough, Molla Husrev District, Kayserili Ahmet Pasa Road. The structure that is thought to be constructed at the beginning of the 20th century, is one of the architectural models of this time period with its materials, construction technique, side characteristic, plan schema and structural system. For this purpose, material and construction techniques of the structure were analysed, building survey project was prepared by documenting the damages on the structure. Restitution suggestions that reflected the original situation of the structure were submitted. Three dimensional modelling and statical analysis were implemented with analytical methods, to designate the reasons of the damages that exist on the historical rough masonry construction and to provide earthquake security of the structure. When compared the two results that achieved both with two methods; the situation of the structure aganist the horizontal and vertical tensile forces and the weak points were indentified. By reason of statical calculation and analysis, suitable supportive suggestions were built up to strengthen the structural system. The restoration project, included necessary supportive solutions were prepared for the structure to carry on the structural geniune residence function and conservation of the historical building was aimed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tarihi yığma yapı, Strüktürel analiz, 3 boyutlu modelleme, Taşıyıcı sistem iyileştirme, Art Nouveau, Süleymaniye, Historical masonry construction, Structural analyses, Three dimensional modelling, Art Nouveau, Süleymaniye
Alıntı