Adana Tepebağ Ve Kayalıbağ Kentsel Ve Arkeolojik Sit Alanı Koruma Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-09
Yazarlar
Umar, Nur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Adana’nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Tepebağ ve Kayalıbağ mahalleleri ele alınmıştır. Bu mahallelerin çalışma alanı olarak belirlenmesinin asıl nedeni geleneksel sivil mimarlık örneklerini Adana’nın diğer bölgelerine oranla daha çok barındırmasındandır. Çalışmada alan içerisinde bulunan sivil ve anıtsal mimari yapılar belgelenmiş, geçmişten günümüze bu bölgenin geçirdiği değişim incelenmiştir. Söz konusu mahallelerin günümüzdeki durumunu gösteren çevresel ve fiziksel analizler yapılmış bunun yanında yapılan anketlerle çalışma alanının mevcut sorunları tespit edilerek sosyal durumunu anlatan analizler hazırlanmıştır. Bununla beraber Alana yönelik hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı ve Adana Nazım İmar Planı incelenip, değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, elde edilen verilerden yola çıkılarak mahallelerdeki sosyal doku, arkeolojik ve kentsel sit alanı olma özelliği ve Adana’daki konumu göz önünde bulundurularak, çalışma alanındaki tarihi dokunun korunup yaşanabilir bir bölge haline gelmesini amaçlayan tek yapı ve alan ölçeğinde koruma önerileri geliştirilmiştir.
In this study, Tepebağ and Kayalıbağ parishes that are known first two settlements in Adana have been taken up as the dissertation area, because of including the traditional civilized architectural samples more than other areas. In the study, Civil and monumental architectural buildings were documented, alteration of these parishes, throughout the ages, was examined. Physical and enviromental analysises were prepared for designating the current situation of these areas. In addition to this, existing problems were found out with the aid of public survey and prepared new analysises which describe social circumstances. Furthermore, municipal projects that aim conservating the areas were evaluated. In conclusion, with the help of these data, features of parishes’ social texture, archeological and urban site area and location in Adana, both single building and area scale new conservation suggestions were developed for making these places more liveable.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Adana, Tepebağ, Kayalıbağ, Restorasyon, Koruma Projesi, Adana, Tepebağ, Kayalıbağ, Restoration, Conservation Project
Alıntı