Bina Yapımında Yaşanan Kazalar Ve Bir Risk Değerlendirme Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hafızoğlu, Emel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İş kazaları tüm iş kolları için büyük bir sorun teşkil etmektedir. İş kazaları nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. İş kazaları nedeniyle iş gücü kaybı ve ekonomik kayıplar da meydana gelmektedir. Bu nedenle iş kazalarını önlemek, hem insan hayatı hem de ekonomik hayat açısından önemlidir. Bu tez çalışmasının amacı, inşaat sektöründeki firmalarda uygulanabilecek risk değerlendirme çalışmaları ile ilgili bir model oluşturmak ve bunun öncesinde de mevcut tehlikeleri belirlemektir. Çalışmada öncelikle iş kazaları ve nedenleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Tezin konusu olan Risk Değerlendirmesi ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasalarda risk değerlendirmesinin yeri belirtilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği’nde risk yönetimi anlatılmıştır. Çeşitli risk değerlendirme metotları hakkında bilgiler verilmiş ve kullanım alanları tanıtılmıştır. İnşaat işyerlerindeki risk değerlendirme çalışmalarının kapsamı konusunda bilgilere yer verilmiş ve örnek tablolar hazırlanmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu, Pendik Sigorta Müdürlüğü İş Kazaları ve Hastalıklar Servisi arşivindeki dosyalarından, bina inşaatlarında meydana gelen iş kazalarının incelenmesi ile ortaya çıkan sonuçlara yer verilmiştir. Böylece bina inşaatlarında görülen tehlikeler de belirlenebilmiştir. İncelenen dosyalar içinde en fazla, kalıp yapımı sırasında yaşanan insan düşmesi şeklindeki kazalara rastlanmıştır. Bu kaza tipi ile ilgili örnek risk değerlendirme formları hazırlanmıştır. Son olarak; bu tez çalışması sonucu elde edilen bilgiler değerlendirilmiş ve inşaat sektöründe iş güvenliği konusunda yapılabilecek çalışmalar ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Work Accidents are a big problem for all business branches. Because of accidents, thousands of people lose their lives or become disabled, causing man power and economic losses. Therefore, it is vitally important to prevent accidents both for human life and for economic reasons. Thus, the aim of the study is to determine current hazards in building construction field and to prepare a risk assessment model for construction firms. The importance of job safety in building construction sector and the reasons consisting the aim of this thesis are explained in the introduction chapter. The second chapter starts with causes and costs of occupational accidents. In chapter three, information on risk assessment is given. Place of risk assessment in occupational health and safety regulations are stated. Information on various risk assessment methods is given and usage areas are described. Contents of risk assessment in construction sites are introduced and some sample tables are prepared. The fourth chapter includes the results of the research, which has been done at SSK Pendik Insurance Directorship, Job Accidents and Illnesses Department’s archives files. This research helped to find out the hazards faced in building construction sites. The result has shown that, most accidents have been happened as human falls during molding works. So, risk assessment forms are prepared for that type of accidents. The study ends with evaluation of data gained from the theoretical research and the survey. In addition, recommendations concerning job safety in construction are included.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yapımda İş Güvenliği, İş Kazaları, Risk Değerlendirmesi, Construction Safety, Work Accidents, Risk Assesment
Alıntı