1: 1000- 1:25 000 Ölçek Aralığında Bina Ve Yol Objelerinin Sayısal Ortamda Kartografik Genelleştirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bildirici, İ. Öztuğ
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Genelleştirmenin karmaşık ve öznel bir işlem olmasına rağmen birçok uzman tarafından dikkate değer çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda Hannover Üniversitesi Kartografya Enstitüsünde özellikle büyük ölçekli verilerin genelleştirilmesi alanında dünya çapında kabul gören çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar sonucunda ortaya bina ve yol objelerini genelleştirebilen CHANGE adı verilen bir ürün çıkmıştır. Bu tezin temel amacı Hannover Üniversitesi tarafından geliştirilen çözümleri ülkemiz şartlarında uygulamak ve geliştirmektir. Sayısal haritaları İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılmış, kentte rastlanan her tür yapılaşma karakterini yansıtan bir bölge uygulama bölgesi olarak seçilmiştir. Burada, yalnızca Hannover yaklaşımının ülkemiz koşullarında uygulanabilir olup olmadığının araştırılması değil, aynı zamanda daha da geliştirilmesi amaçlanmış, Hannover çözümü bu tez kapsamında geliştirilen yazılımlarla desteklenerek kapsamı genişletilmiştir. Sayısal verilerin genelleştirme öncesi ve sonrası, topolojik ve semantik olarak tutarlı ve yeterli grafik kaliteye sahip olması, genelleştirmenin kalitesi ve genelleştirme sonrası yapılacak CBS uygulamaları açısından önemlidir. Bu amaçla sunulan genelleştirme yaklaşımı, verilerin grafik kalitesini yükseltecek, topolojik ve semantik tutarlığını sağlayacak yazılımlarla desteklenmiştir.
Although generalisation is a complex and subjective process, some important solutions to problems of generalisation have been developed. Prominent studies, which are recognised worldwide, have been undertaken at the Institute for Cartography of Hanover University, especially in the generalisation of large-scale data. Based on these studies, the CHANGE software product was developed, which is capable of processing building and road objects. The main subject of this thesis is to apply and to expand the approach of Hanover to Turkish map data. For the case study digital large-scale maps produced the Municipality of Metropolitan Istanbul were selected. These maps include almost all-possible settlement structures that can be seen in the city. Not only the possibility of applying the Hanover solution is investigated, but also the expansion of this approach. This latter aim is released in the study through the development of substitute programs. Consideration of the quality of generalisation and GIS applications after generalisation, the topological and semantic consistency, and adequate graphic quality of the digital data before and after generalisation are important issues. In order to meet these requirements, substituting programs developed for this study expand the approach proposed here.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Kartografik Genelleştirme, İşaretleştirme, Kavramsal Genelleştirme, Cartographic Generalisation, Symbolisation, Conceptual Generalisation
Alıntı