Çanakkale-Tuzla yöresi ayrışma ve alterasyon olayları

thumbnail.default.alt
Tarih
2004
Yazarlar
Kepekli, Aykan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, Çanakkale ili, Ezine ilçesi sınnlan içinde bulunan Tuzla jeotermal sahasında, Kösedere Ovası, Uzunburun, Çamtepe ve Centirler köyleri arasında yer alan 70 km2 lik bir arazide termal çözeltilerin etkisi ile gelişmiş ayrışma ve alterasyon olaylarının niteliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İnceleme alanı jeolojik açıdan Biga Yarımadası - Ezine Zonu içerisinde yer almaktadır. Bölgenin temelini Karadağ Grubuna ait Permo Karbonifer - Triyas yaşlı metamorfik birimler ve yer yer bunlan kesen Üst Oligosen yaşlı platonik topluluk oluşturmaktadır. Bu formasyonlar inceleme alam içerisinde yOzeylenmezler. Bu birimlerin üzerinde Ayvacık ve Balabanlı olmak özere yaşlan Alt - Orta Miyosen olan iki ayrı volkanik topluluk yer almaktadır. Ayvacık Grubu sahanın kuzeyinde ve Balabanlı grubu güneyinde yüzeylenmekte olup Tuzla Fayı ile birbirlerinden tektonik dokanak ile ayrılırlar. Bu birimlerin üzerinde sahada bir dom şeklinde gözüken yine Miyosen yaşlı Tuzla ve Orta Tepe riyolitleri yer almaktadır. Bölgenin stratigrafisi Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı sedimanter bir litolojiye sahip Tavaklı Formasyonu Gülpmar Üyesi ve devamen eski ve güncel alüvyonlar ile tamamlanır. Saha çalışmaları gerçekleştirilmiş ve toplanan kaya örnekleri petrografik ve jeokimyasal açıdan incelenmiş ve yorumlanmıştır. Her iki yöntemle elde edilen bulgular, Çanakkale Tuzla jeotermal sahasında gelişmiş olan ayrışma ve alterasyon olaylarının birden fazla evreii olarak geliştiğini göstermekte olup, birbirini destekler niteliktedir. Bunun ana nedeni tektonizma etkisi ile bölge kayalarında farklı yapısal karakterlere sahip süreksizliklerin meydana gelmiş olmasıdır. Bu çerçevede arazideki alterasyonlar iç içe gelişmiş ve etkisi değişken bir karakterde karşımıza çıkmıştır.
The aim of this study is to inspect the weathering and alteration phenomenon that occurs on a 70 km2 field located between Kösedere Ovası, Uzunburun, Çamtepe and Centirler villages near Tuzla geothermal field in Çanakkale - Ezine. The field of study is located geologically in Biga Peninsula - Ezine Zone. The zone's core consists of metamorfits of Pernio Carboniferous - Trias aged Karadağ Group, and upper Oligocene aged plutonics superposing the Karadağ Group. These formations are not surfaced on the field of study. Above these formations two different sub - middle Miocene aged, volcanic groups named Ayvacık and Balabanh groups reside. Ayvacık group is surfaced on the north parts of the field of study and Balabanh on the south, they are seperated from each other by Tuzla Fayı with a tectonic border. Above these formations Miocene aged, Tuzla and Orta Tepe Rhyolites which are observed as dome shaped structures on the field of study are formed. The stratigraphy of the region continues with the upper Miocene - Pliocene aged Tavakli Formation - Gülpınar member, bearing a sedimentary litology; old and new Quaternary aluvions. Field studies were done and garnered rock samples were studied by both petrographical and geochemical methods. Results obtained by both methods correlated each other and showed that weathering and alteration phenomenon on Tuzla geothermal field has been developed with more than one stages. The reason for this is the development of tectonic discontinuites on the region bearing different structural characteristics. In this frame the alteration phenomenons observed on the field have developed mixed with each other and their effects show varied characteristics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Anahtar kelimeler
Hidrotermal değişim, Ayrışma, Hydrothermal alteration, Weathering
Alıntı