Avcıkoru (istanbul) Bölgesi Kömür Ve Kil Sahalarındaki Yeraltı Ve Yüzey Sularının Hidrojeokimyasal Özellikleri Ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-02-27
Yazarlar
Sungur, Meltem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın ana konusu, çalışma alanındaki kil ve terk edilmiş kömür sahalarının yeraltı ve yüzey sularına etkisini araştırmaktır. Yüzey ve yeraltı suları yağışlı (Mart 2011) ve kurak (Eylül-Ekim 2011) dönemlerde içme ve kullanma amaçlı çeşmelerden, kuyulardan, depolardan ve maden sahalarındaki yüzey sularından örneklenmiştir. Suların sıcaklık, pH, Eh, iletkenlik (EC), tuzluluk (NaCl), asidite, alkalinite ve çözünmüş oksijen değerleri arazide; ana ve iz element içerikleri laboratuvar ortamında belirlenmiştir. Su örneklemesine paralel olarak çalışma alanında kil ve kömür örneklemesi de yapılmıştır. Killerin mineralojik tanımlamaları yapılmış, kömürlerin ana ve iz element içerikleri ile sülfürlü mineral içerikleri ortaya konmuştur. Elde edilen tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, bölgedeki kömür oluşumlarının asit maden drenajı (AMD) oluşturma potansiyelinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
The main subject of this study is to research the effects of clay and inactive coal areas on surface and groundwater in the study region. Surface and groundwater were sampled in wet season (March 2011) and dry season (September-October 2011). Heat, pH, Eh, conducdivity (EC), salinity (NaCl), acidity, alkalinity and dissolved oxygen (DO) values were identified on site; whereas, ingredients of main and trace elements were identified in the laboratory. In paralel to water sampling, clay and coal were also sampled. Mineralogical substance of the clay were conducted, main and trace elements of coals and mineral substance of sulphur in coals were determined. By the data derived and evaluated, coal formations have high potential of creating the acid mine drainage (AMD) in the region.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Kömür, Kil, Yüzey suyu, Yeraltı suyu, İz element, Avcikoru, Sile., Coal, Clay, Surface water, Grounwater, Trace element, Avcikoru, Sile.
Alıntı