Departman Ve Çalışan Performanslarının Etkileşimli Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alagöz, Recep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; büyüme, küçülme, dış kaynak kullanımı, ücret ve kariyer planlama gibi insan kaynakları kararlarının alınabilmesi için farklı bir model oluşturulmuştur. Modelde etkinlik tabanlı maliyetlendirme, transfer fiyatlaması ve performans değerlendirme yöntemleri kullanılarak departman ve bireysel performans değerlendirme yapılması öngörülmüştür. Çalışmanın modele kadarki kısmında 3 temel konu üzerinde araştırma yapılmıştır. Öncelikle diğer maliyetlendirme sistemlerinin yanında etkinlik tabanlı maliyetlendirme sistemi incelenmiştir. Transfer fiyatlamasında kullanılmak üzere etkinlik tabanlı maliyetlendirme sisteminin kullanılmasının gerektiği vurgulanmıştır. Maliyetlendirme kısmının hemen ardından transfer fiyatlaması ile ilgili yapılan araştırma sonuçları anlatılmıştır. Transfer fiyatlamasının yapılabilmesi için ürün veya hizmet birim maliyetlerinin doğru hesaplanması gerektiği ön plana çıkartılmıştır. Departman performansının hesaplanması için gereken maliyetlendirme ve transfer fiyatlaması yöntemlerinin anlatıldığı kısımların hemen ardından; bireysel performans değerlendirme sistemlerinden bahsedilmiştir. Performans değerlendirmenin davranışlara, özelliklere yada sonuca göre yapılabileceği söylenmiştir. Ancak bunların tümünü yada farklı kombinasyonlarını kullanmanın daha iyi sonuçlar vereceği açıklanmıştır. Literatür araştırmasından sonra modele geçilmiştir. Modelde literatür araştırmasında incelenen yöntemlerle hangi sonuçlara ulaşılabileceği belirtilmiştir. Modele uygun bir uygulama, satış ve pazarlama yapan bir firmada uygulanmıştır. Uygulama sırasında modelde belirtilen işlemlerin daha kolay ve sistematik yapılabilmesi için bilgi sistemlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar kısmında uygulama ve genel olarak çalışmanın sonuçlarından bahsedilmiştir. Ayrıca bu modeli uygulamak isteyen firmalara çeşitli öneriler sunulmuştur.
In this study, a different model has been developed in order to make human resources decisions like enlargement, decrease, outsourcing, wage and career. It was supposed to measure the personel and department performances with using activity based costing, transfer pricing and performance rating methods within this model . At the study, it was three main subjects investigated detailly before the model. Besides the other costing methods, the activity based costing was analised first. It was underlined that to use the activity based costing method for transfer pricing. Results of research related transfer pricing studies were explained just after the costing chapter. In order to make transfer pricing, the necessety of the correct calculations of product or service unit costings was given high priority. Personel performance rating methods were placed just after the chapters where the costing and transfer pricing methods needed for department performance rating was explained. It was explained that perfarmance rating can be done due to behaviours, characteristics or results. But it was also announced that using all of them or the different combinations of them may result better. Model came after research of literature. It was indicated which results can be reached with being used methods during literature researches. A pattern like in the Model was implemented in a company which has sales and marketing activities. Information systems were used during this pattern to do easier and more systematic operations in the model. In part of results, practicing and general results of study was placed. Some suggestions for companies which may want to use this method was also added to this part.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Etkinlik Tabanlı Maliyetlendirme, Transfer Fiyatlaması, Departman Performans Değerlendirmesi, Performans Yönetimi, Activity Based Costing, Transfer Pricing, Departmant Performanance Rating, Management of Performance
Alıntı