Aspergillus Section Flavi Üyelerinin Farklı Sıcaklıklardaki Davranışlarının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
06.01.2013
Yazarlar
Ertuğrul, Sibel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Aspergillus section Flavi üyeleri, koloni yapısı, çapı, renk ve konidial yapıları içeren morfolojik özelliklerinin yanında, moleküler düzeyde DNA analizleri de kullanılarak tanımlanmaktadır. Aspergillus arachidicola, A. bombycis, A. flavus, A. nomius, A. oryzae, A. parasiticus, A.sojae, A.tamarii, Aspergillus section Flavi üyelerinden bazılarıdır. Yapılan araştırmada, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Aspergillus tamarii küflerinin besiyerinde gelişimi, farklı süre ve sıcaklıklardaki davranışları incelenmiştir. Küf izolatları, katı besiyerine tek nokta ekim yapılarak farklı sürelerde (1, 2, 3 ve 4 saat) ve farklı sıcaklıklarda (5oC -45oC), 7 gün boyunca inkübe edilmişlerdir. Küf kolonilerinin gelişmelerini incelemek üzere, 24 saat aralıklarla koloni çap ölçümleri yapılmıştır. Koloni çaplarının zamana karşı grafiği çizilerek küf izolatlarının gelişme hızı ve lag süreleri belirlenmiştir. İstatistiksel analizler, her izolat için ayrı ayrı yapılmıştır. Uygulanan 8 farklı sıcaklık değeri için, 1h, 2h, 3h ve 4h’ lik bekletme süreleri ile günler arasında istatistiksel analiz yapılmıştır. Ayrıca, kontrol sıcaklıkları için, gelişme hızları ve sıcaklık değerleri arasında istatistiksel analiz yapılmıştır. Lag fazı değerleri ile de uygulama sıcaklıkları istatistiksel analiz ile karşılaştırılmıştır.
In addition to colony diameter, colour and conidial structure which are morphological characters, molecular DNA analysis are also used for identification. . Aspergillus arachidicola, A. bombycis, A. flavus, A. nomius, A. oryzae, A. parasiticus, A.sojae, A.tamarii are some molds which are Aspergillus section Flavi members. In this research, the growth and different time and temperature applications of Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus and Aspergillus tamarii was evaluated. The isolates of the molds were inoculated single point onto the solid medium and incubated for different time (1h, 2h, 3h, 4h) and different temperatures (5oC-45oC). After different time-temperature applications, the inoculated media was taken into the 25 oC incubator for 7 days. In order to evaluate the growth of these molds, colony diameters were taken daily. By drawing the graphics of colony diameters versus time, the growth rate and the lag phase of the isolates were determined. Statistical analysis have been made for each isolate. For applied 8 different temperatures, statistical analysis have been made between 1h, 2h, 3h ve 4h application time intervals and the application days. Additionally, for the control temperatures, statistical analysis have been made between the growth rates and temperature values. The lag phase values and the application temperatures have been compared by statistical analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Aspergillus, küf gelişimi, sıcaklık etkisi, lag fazı, Aspergillus, mold growth, temperature effect, lag fazı
Alıntı