Türkiye’de Kadın Hareketine Ka-Der (kadın Adayları Destekleme Ve Eğitme Derneği) Bağlamında Bir Bakış

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Göl, Nuray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışma kadınların siyasete katılım sorununu, kadın örgütleri perspektifinden incelemektedir. Dolayısıyla çalışmanın temel amacı, Türkiye'deki kadın hareketinin temsil eşitsizliği sorununa bakışındaki değişimin yanı sıra bu değişimin nedenlerine ve etkilerine odaklanmaktır. Çalışmada bahsedilen değişim, erkek değerlerinde birebir yasal eşitlik talebinin yerini kadınların toplumsal cinsiyet farklılıklarını gözeten yasal eşitlik talebinin almasıdır. Türkiye'de kadınlar için birebir yasal eşitlik pratikte eşitliği getirmemiştir. Bu durumda kadın hareketi de, soruna bakışını toplumsal cinsiyet farklılıklarını gözeten eşitlik anlayışı çerçevesinde dönüştürmüştür. Bu değişimi analiz etmek amacıyla incelenecek olan örnek deneyim, kuruluş amacını kadınların seçimle gelinen karar alma mekanizmalarına katılımını arttırmak ve hükümetleri toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı duyarlı kılmak olarak tanımlayan KA-DER (Kadın Adayları Destekleme Ve Eğitme Derneği)'dir. Çünkü KA-DER bu dönüşümün pratikteki yansımasını temsil etmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye'deki kadın hareketi tarihine, değişimi net görebilmek ve KA-DER'i önceleyen koşulları anlayabilmek çerçevesinde yer verilecektir. KA-DER, kadınların siyasal ve kamusal alanda farklılıklarıyla temsili meselesine vurgusuyla değişimi temsil etmektedir. KA-DER, sadece kamusal veya siyasal alanda nicel bir temsil eşitliği istememektedir. Bunun yanı sıra, kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı engellerin önleyici yasalarla giderilmesini ve seçilen kadın adayların kadınların taleplerini ve sorunlarını siyasetin gündemine getirmesi gerekliliğini savunmaktadır. Bu vurgu, kamusal/siyasal alanın eril yapısının kadın değerlerini de içine alabilecek şekilde dönüştürülmesini talep eden günümüz feminizmi açısından KA-DER'i önemli bir noktaya taşımaktadır.
This study is examined the extent of Women?s participation in politics by a view from woman organizations perspective. Therefore, the main aim of this study is to inquire the change of Turkish women organizations? view in women representation issue, and also to focus on reasons and influnces of this change. Mentioned with change in this study is the demand of one to one equal legal rights on male?s value lefting its place to deman of gender sensbilty equal legal rights. In Turkey, one to one equality doesn?t provide equality for women in practise. In this occasion women movement changed its view of issue in a gender equality frame. In order to analyze this change, as a sample practice KA-DER (Association for Supporting and Training Women Candidates)?which was established in the purpose of increasing women participation in all elected decision-making bodies and also making governments to be aware of gender equality?will be examined. KA-DER represents reflection of this change in practice. In addition, including Turkish women movements? history in respect of seeing change clear and understanding preceding conditions. KA-DER represent the change by with emphasized the political and public sphere of woman. KA-DER does not want only quantitative representations equality in public and political area. Besides this, argue the law to remedy the difficulties based on gender roles and also the elective woman candidates should bring issues to the political agenda. This point of view settled an important point the KA-DER by today terms? feminism.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Siyasal Bilimler, Sosyoloji, Tarih, Feminist Eleştiri Kuramı, Feminizm, Kadın dernekleri, Kadın hakları, Kadın hareketleri, Kadın milletvekilleri, Kadın politikacılar, Kadın politikaları, Kadınlar, Political Science, Sociology, History, Feminist Criticism Theory, Feminism, Women associations, Women rights, Women movements, Women deputies, Women policians, Women
Alıntı