15 katlı betonarme bir yapının projelendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Bozyiğit, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tez çalışmasının amacı; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin (A.B.Y.Y.H.Y.) incelenmesi ve bu yönetmelik kullanılarak 15 katlı yüksek bir binanın mod birleştirme yöntemi kullanılarak yapının projelendirilmesidir. Yapı perdeli, çekirdekli, çerçeveli sistem olarak düzenlenmiştir. Bina kat yükseklikleri 3 m olarak alınmıştır. Toplam bina yüksekliği 45m'dir. Yapıda beton sınıfi BS25(C25) donatı çeliği olarak da BÇ1H(S420) kullanılmıştır. Zemin emniyet gerilmesi 25t/m2 zemin yatak katsayısı 3000t/m3 alınmıştır. Hesabı yapılan bina I. derece deprem bölgesindedir. Yapının hesabı SAP90 programı ile üç boyutlu olarak yapılmıştır. Yapı modellenirken kirişler,kolonlar çubuk olarak verilmiş, perdeler ise çubuklar arasına kat yüksekliği rijitliğinde fiktif kirişler olarak verilmiştir. Yapıya gelen yükler;döşeme yükleri ve hareketli yükler üçgen, trapez yayık yük olarak verilmiş^ririşler üzerindeki duvar yükleri ise düzgün yayılı yük olarak verilmiştir. Taşıyıcı elemanların öz ağırlıkları sistem yükü olarak FRAME data bloğunda verilmiştir. Yapının elemanlarına ait SAP90 çıktıları grafiksel olarak verilmiştir. Maksimum kesit tesirleri SAP90 F3F dosyasından okunmuştur. Yapı üç boyutlu analizden çıkan maksimum ve minimum kesit tesirlerine göre boyutlandınlmıştır. Betonarme hesabı yapılmıştır. Bu işlemler sırasında TS500 ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 'te belirtilen yöntem ve konstrüktif kurallar uygulanmıştır. Yapının analiz sonuçlan tablolarla verilmiş, bu tablolarda hesap kesit tesirleri ve seçilen donatılar ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bina temeli yapımn üç boyutlu analizinden elde edilen sonuçlara göre radye (SHELL) olarak SAP90 programıyla modellenmiştir. Donatı hesabı ve zemin taşıma gücü tahkikine göre TS500 'de belirtilen yükleme kombinasyonları uygulanmıştır. Maksimum deformasyonlara göre temel altı zemin gerilmeleri bulunmuştur.
In this thesis, the static and reinforced concrete calculation of a fifteen stories building under vertical and horizontal loads to "new code specification for the buildings to be built in natural disaster areas" are made. In the earthquake analysis mode superposition method is used. For the structural system of a building frame and share wall and tube system is chosen. The total height of the building is 45 m. and the height of the each storey is 3 m. Reinforced calculations of the building is made according to concrete grade BS25 (C25) and reinforced steel grade BÇHI (S420). Allowable soil bearing pressure is 25 t/m2 and the spring coefficient factor is taken 3000 t/m3. Three dimensional structural analysis of the structure is done by SAP90. In the structural model, beams and columns are modeled as frame elements. Share walls are considered frame element with fictitious rigid beams. The loads on structure consist of dead loads, live loads and wall loads. These loads are given as a treposidial loads and uniformly distributed loads. The self weight of the frame system is given in the FRAME data block. The results of the structural analysis of the building are taken in graphical outputs. The building is designed and reinforced according to maximum and section forces which are taken from SAP90.F3F section forces output block. The new construction and drawing rules which are font in the new code " Specification For The Buildings To Be Built in Natural Disaster Areas" are applicated in the drawings in tables. The buildings foundation is designed as a three dimensional structural modal in SAP90. Reinforced Calculations and soil bearing pressure controls are done according to the load combinations which are specified in TS500. The soil bearing pressure is calculated by the multiplication oh maximum, foundation deformation with the spring coefficient factor.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Afet bölgeleri, Betonarme yapılar, Projelendirme, Taşıma gücü, Yüksek yapılar, Disaster areas, Reinforced concrete structures, Projecting, Bearing capacity, High structures
Alıntı