Türkiye İçin Hareketli Gıda Satış Araçları Ve Tasarım Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-15
Yazarlar
Beçin, Yakup Atıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Endüstriyel olarak imal edilecek bir üründen ve tasarım parametrelerinden bahsedebilmek için, öncelikle o ürünün sunulabileceği ve sonrasında tüketilebileceği bir pazara ihtiyaç duyulmaktadır. Pazar koşullarını ise ürünün aktif olarak kullanılabileceği, yasal düzenlemelerle açık bir şekilde tarifi yapılmış işletme modelleri belirlemektedir. Bu modellerin kurgulanabilmesi içinse yazılı standartlara ve yeterli bilgi birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Tez araştırması süresince, ülkemizde konuyla ilgili henüz uygulanabilir bir modelin varolmadığı anlaşılmış, bu bağlamda sektörde deneyimli bir örnek olan ABD mevzuatı incelenerek, yerelde ihtiyaç duyulan bir modelin kurgulanabilmesi için gerekli olacak ana hatlar tariflenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, mobil gıda satışında kullanılacak araç türleri ve bu araçların tasarımını şekillendirecek unsurlara dair, yazılı kanunlarla sınırlandırılmış geniş bir çerçeve çizilmiştir.
In order to study on a industrial object and its design parameters for massive production, first of all a related market for submitting and consuming is needed. By the way, market requirement are defined by business models composed according to legal authorities’ regulations. In order to prepare these models, written standarts and cumulative knowlegde is needed. By this work, it has been investigated that any sufficient cases for mobile food units has not been developed by authorities yet in Turkey. In this context, related regulations and written sources in USA have been studied as a model, in order to outline a sample model for our local industry. As a result, a common route has been declared about mobile food vending units and its design parameters on findings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Hareketli Gıda Satış Aracı, Tasarım, ABD, Türkiye, Mobile Food Vending Unit, Design, USA, Turkey
Alıntı