Farklı Kolimatörlerle Orbiter Gama Kamerada Tc-99m Radyoizotopu Ve Fantom Kullanarak Lenfosintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2001-06-11
Yazarlar
Dirlik, Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Nükleer teknikler, birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da basan ile uygulanmaktadır. Radyoizotoplar, insan sağlığına ilişkin uygulamalarda yeni ufuklar açmıştır. Teşhis ve tedavi amaçlı olan nükleer teknik uygulamaları, radyasyonun canlı üzerinde kullanılmasından ötürü bazı sorunlar da oluşturabilmektedir. Bu sorunların başında, iyonizan radyasyonların çevre, radyasyon çalışanları ve hastaya olabilecek zararlı etkileri gelmektedir. Teşhis amaçlı uygulamalarda yaygın kullanılan tekniklerden biri gama kamera ile sintigrafi uygulamalarıdır ve bu amaçla çoğu kez Tc-99m radyoizotopundan yararlanılmaktadır. Uygulamada insanın etkilenmesine ilişkin bilgi edinilmesi, tekniğin basan ile uygulanabilmesi için elzem olan bir konudur. İnsan üzerinde deney yapmanın zorluğu nedeni ile çoğu kez fantomla çalışma tercih edilmektedir. Bu çalışmada, polimer bir fantom kullanılarak deney yapılması hedeflenmiştir. Bunun için özel bir fantom tasanmlanmıştır. Fantom üzerinde açılan deliklere Tc-99m radyoizotopu solüsyonu yerleştirilerek sintigrafisinin alınması sağlanmıştır. Lenfosintigrafide yaygın kullanımlı bir gama kamera olan Orbiter gama kamera kullanılarak ve üç farklı kolimatör ile, farklı geometrilerde çekimler yapılmıştır. Kullanılan kolimatörler; düşük enerjili genel amaçlı (LEAP) kolimatör, orta enerjili genel amaçlı (MEAP) kolimatör ve düşük enerjili yüksek rezolüsyonlu (LEHR) kolimatördür. Alman deneysel sonuçlar birbiri ile mukayeseli olarak incelenerek değerlendirilmiş ve farklı kolimatörlerin kullanımlarına ilişkin ileri bilgiler edinilmiştir. Böylelikle, lenfosintigrafi için uygun kolimatör kullanım şartlarının oluşturulması deneysel olarak beMenebilmiştir.
Nuclear techniques are successfully applied in the medicine in addition to the other areas. Radioisotopes have opened a new vision in the applications of human health. Some problems have been forward by using radiation on the alive during the usage of diagnostic and teraphic applications. The most important one is harmful effect of the ionized radiation on environment, radiation workers and patients. Scintigraphic applications with gamma cameras are widespread applications in the diagnostic purposes and in here generally preferred Tc-99m radioisotope. Then, it should be known that, what is the effect of the radiation on the human. Generally using a phantom is preferred for the experimental studies due to hard to study on a man. In this study, using a polymere phantom is aimed for doing experiments. For this purpose, a polymere phantom with different holes, is used in the experiments. 'With different doses Tc-99m is placed in the hole, which are drilled before and then taking the syntigraphic image. It is plarmd with the different geometry by using different collimators with a Orbiter gamma camera which is widespreadly used for the lymphoscintigrapy. The collimators which are used in this study are Low Energy All Purpose (LEAP), Medium Energy All Purpose (MEAP) and Low Energy High Resolution (LEHR). Experimental results are evaluated comparatively and obtained the informations of usage of different collimators. So, it is determined that the most convenient collimator usage conditions for lymphoscintigraphy experimentally.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2001
Anahtar kelimeler
Nükleer tıp, Radyasyon, Sintigrafi, Teknesyum Tc-99m, Nuclear medicine, Radiation, Radioisotopes, Scintigraphy, Technetium Tc-99m
Alıntı