Gerçek Mekân, Sanal Mekân Ve Kurumsal Kimlik İlişkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Göktepe, Işıl Bilgehan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Mimari mekân tasarımının, kurum kimliğinin yansıtılmasında ve kurum performansı üzerindeki katkısı büyüktür. Kurumların sanal ortamdaki platformlarında, kurum felsefesinin gerçekte olduğu gibi yansıtılması, müşterilere aynı kurumsal davranış ve kurumsal iletişim öğeleriyle yaklaşılması gerekmektedir. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu, sanal veya gerçek ayrımı yapmadan bir kurumun müşterisi olmak için öncelikle o kuruma güven duymayı, kurumun kendileri için iyi ve başarılı bir imaj çizmesini beklemektedir. Bu çerçevede hazırlanan tez çalışmasında, fiziksel mimari ile sanal mimari arasındaki benzerlikler ve farklar belirlenmiş, kurumsal kimlik, kurumsal tasarım ve bunun mimari ile ilişkisi üzerinde durularak sanal mekânlarda kurumsal kimlik tasarımı konusunda yapılması gerekenler ortaya konmuş ve konu ile ilgili olarak sanal alışveriş mekanlarından örnekler incelenmiştir.
Designing the architectural space is important for reflecting corporate identity and corporate performance. Corporate philosophy should be represented as in reality and the customers should be treated with the same elements of corporate behavior and corporate communications in virtual platforms of the instutions.The vast majority of consumers, without discrimination of virtual or real, want to trust the institution and expecting to view a successful image before becoming customers of the company. In this work, similarities and differences between physical and virtual space design are identified, corporate identity, corporate design, and the relationship between architecture are focused on, requirements of the design when representing the corporate identity in virtual spaces are identified and virtual shopping spaces are studied as the examples of the subject.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
Anahtar kelimeler
İç Mimari ve Dekorasyon, Fiziksel mekan, Kurumsal kimlik, Sanal alışveriş, Sanal mekan, İç mekan, Interior Design and Decoration, Physical spqee, Corporate identity, Virtual shopping, Virtual space, Interior space
Alıntı