Kompleks Makromoleküler Ve Elektro-/foto- Aktif Yapılarda “klik Kimyası”

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-08-04
Yazarlar
Gacal, Burçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Başarılı bir polimerizasyon sürecinin sonrasında elde edilen polimerlerin modifikasyonu makromoleküler bilimin önemli bir görevidir. “Klik” tipi reaksiyonlar, özellikle metal katalizli azid/alkin “klick” reaksiyonu (terminal asetilen ve azidler arasında gerçekleşen Huisgen 1,3-dipolar siklokatılma reaksiyonunun bir varyasyonu) veya Diels-Alder (DA), [4 + 2] sistemi, (genel olarak bir dien ile dienolfilin molekül içi veya moleküller arası reaksiyonu) bu çaba yolunda önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu yaklaşım malzeme bilimi açısından muazzam bir potansiyel taşımaktadır. “Klik” kimyasının temel özellikleri; yüksek verim, fonksiyonel gruplara karşı yüksek tolerans, basit ürün izolasyonu, yan ürün eksikliği, üstün regio-selektivite ve hafif/basit reaksiyon koşullarıdır. “Klik” tipi reaksiyonların hızlı gelişiminden bu yana, ilgili strateji makromoleküler mühendisliği alanına hızla entegre edilmiş ve lineer ile kompleks yapılar arasında değişen polimerlerin sentezinde yaygın olarak kullanılmıştır.. Bu çalışmada, “klik” tipi reaksiyonlar, 1,3-dipolar azid-alkin, [3 + 2], ya da Diels-Alder siklokatılma [4 + 2] reaksiyonları, iyi-tanımlı aşı copolimerlerin hazırlanmasında, gelişmiş özellikleri ile fotobaşlatıcı sistemlerini ve inorganik-organik iletken kompozitler elde etmek için reaktif öncülerin sentezinde yeni bir rota olarak uygulanmıştır.
The modification of polymers after the successful achievement of a polymerization process represents an important task in macromolecular science. The “click”-type reactions, among them the metal catalyzed azide/alkyne „click‟ reaction (a variation of the Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition reaction between terminal acetylenes and azides) or the Diels-Alder reaction (DA), [4 + 2] system, generally consists of a coupling of a diene and a dienophile by intra- or intermolecular reaction represent an important contribution towards this endeavor. This approach brings an enormous potential in material science. The key features in “click” chemistry is represented by quantitative yields, high tolerans of functional groups, simple product isolations, lack of by-product, superior regioselectivity, and mild and simple reaction conditions. Since their fast growth, click chemistry strategies have been rapidly integrated into the field of macromolecular enginering and extensively been used in the synthesis of polymers ranging from linear to complex structures. The “click”-type reactions, 1,3-dipolar azide-alkyne, [3 + 2], or Diels–Alder cycloadditions, [4 + 2], were applied ,as a novel route, for the preparation of well-defined graft copolymers, photoinitiating systems with improved properties and reactive precursors for obtaining inorganic–organic conducting composites.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Klik kimyası”, bakır(I)-katalizli azid-alkin siklokatılma, Diels-Alder, makrofotobaşlatıcılar, oktafenilsilseskioksan, iletken kompozitler., “Click chemistry”, copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition, Diels-Alder, macrophotoinitiators, conducting composites, octafenilsilsesquoksan.
Alıntı