Bilgisayar Programı Yardımı İle Kumlu Şevlerin Deprem Yükleri Altındaki Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-23
Yazarlar
Yakar, Osman Turan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın asıl amacı, deprem yükleri altında degişik zemin relatif sıkılığında ve değişen yeraltı su seviyelerinde farklı şev açılarına sahip yapay ve doğal şevlerin davranışlarının incelenmesidir. Bu amaçla santrifüj deney sonuçları ile ‘’Quake/W’’ programı analiz sonuçlarının paralelliği uygun sınır kosulları tayini ile sağlanarak analiz karşılaştırmaları yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 Kocaeli Deprem ivme verileri kullanılarak aynı program ile değişik zemin relatif sıkılık değerlerinde ve değişen yer altı su seviyelerinde şevlerin davranışı analiz edilmiştir. Ayrıca sismik yükler altında şev davranışı incelenmiş, sıvılaşma mekanizması ve bu mekanizmaya etki eden faktörler ile analiz yöntemleri açıklanmıştır. Analizlere dayanarak depremden önce ve sonra kayma deformasyonları, kayma gerilmeleri, ivmeleri, relatif hızları, relatif yer değiştirmeleri, şekil değiştirmeleri ve spektral ivmeleri elde edilmiş, bunların etkiyen deprem süresince değişimleri sunulmuştur.
The main reason of this study is to examine the behavior of different artificial or natural slope sections under earthquake loads with different soil relative density, ground water table and slope angles. To achieve this centrifuge experiment results have been compared with the analysis results of the ‘’Quake/W’’ program. In this program, acceleration data of the 17 August 1999 Kocaeli Earthquake is used on different slopes with different soil relative densities and ground water levels. In this thesis, slopes under seismic loads, liquefaction mechanism and the major factors that can affect liquefaction are researched. From the analysis shear deformations, shear stresses, accelerations, relative speeds, relative movements, shape deformations and spectral accelerations of the slopes have been obtained for before and after the earthquake. Different results obtained are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Deprem Yükleri, Quake/W, Şev, Sıvılaşma, Earthquake Loads, Quake/W, Slope, Liquefaction
Alıntı