Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyelinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-17
Yazarlar
Başel, Emine Didem Korkmaz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle Türkiye nin 0-3 km derinlikteki jeotermal kaynak potansiyeli belirlenmiş ve daha sonra sırasıyla bilinen (tanımlanmış) 279 jeotermal oluşumun kapasite envanteri çıkarılmış ve mevcut sahaların kullanım (elektrik üretimi ve doğrudan) alanlarına göre potansiyelleri tahmin edilmiş, yeraltında 500 m ve 1000 m derinlikler için bölgesel ve genel sıcaklık dağılım haritaları oluşturulmuştur. Türkiye nin 0-3 km derinlik aralığı için yerkabuğunda depolanmış ısı içeriği (3.0 ± 1.0) x 1023 J olarak hesaplanmıştır. Bilinen 279 jeotermal oluşumun tanımlanmış (görünür) kapasitesi 20 oC referans sıcaklığı için 5550 MWt ve 15 oC referans sıcaklığı için 5944 MWt olarak bulunmuştur. 279 jeotermal oluşum içinde elektrik üretimine uygun jeotermal sahaların görünür kapasitesi sıcaklığı 150 oC’den büyük olan 11 saha için 2971 MWt ve sıcaklığı 100 oC’den büyük olan 18 saha için 3518 MWt’dir. Hacimsel yöntem kullanılarak yığınsal (birikimli) olasılık dağılımlarının çıkarıldığı toplam 122 jeotermal sahanın 15 oC referans sıcaklığı için tahmini üretilebilir ısıl güç potansiyel değeri (P10), en düşük 28.5 bin MWt olarak hesaplanmıştır. Değerlendirilmesi yapılan 122 jeotermal saha içinde sıcaklığı 100 oC’den yüksek elektrik üretimine uygun 25 saha mevcut olup, elektrik üretimine uygun 25 sahanın tahmini üretilebilir toplam elektrik güç potansiyel değeri (P10), en düşük 1055 MWe olarak bulunmuştur. Eğer sıcaklığı 100 oC’den yüksek olan 25 sahanın hem elektrik üretiminde ve hem de geri kalan ısının doğrudan kullanım şeklinde entegre kullanımı ve diğer tüm sahaların doğrudan kullanımı göz önüne alınırsa, P10 değerlerine karşılık gelen elektrik üretim potansiyeli ve doğrudan kullanım potansiyeli 1055 MWe ve 18 910 MWt’dir. Türkiye’nin bölgesel ve genel sıcaklık dağılımı haritaları 500 m ve 1000 m derinlikler için jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak oluşturulmuştur.
To evaluate the potential of geothermal energy for Turkey, an assessment study has been conducted at Istanbul Technical University. This study focuses on estimating the geothermal resource potential and as well as the potential of geothermal (hydrothermal) fields in terms of electricity generation and non-electric thermal production. Initially we investigated geothermal resources shallower than 3 km. Our results so far revealed that the geothermal resource potential of rocks shallower than 3 km is 3±1x1023 J. There are 279 geothermal localities (including fields and occurrences) known to exist in Turkey. Current identified geothermal capacity of all geothermal localities discovered in Turkey has reached about 5944 MWt on a reference temperature of 15 oC. A total of 122 potential geothermal fields were evaluated using volumetric reserve estimation method. Taking the results of the Monte Carlo Simulation studies for high temperature geothermal fields (a total of 25 individual fields), the lower limit of Turkey geothermal potential for electricity generation is estimated to be 1055 MWe and the corresponding value for direct use to be 22.45 GWt, both values valid for P10 (Cumulative Probability of 0.1) for a reference temperature of 100 oC and 15 oC, respectively. According to Monte Carlo simulation results, 122 fields have a lower limit of 28.5 GWt (cumulative probability; P10) thermal potential assuming that all fields are exploited for direct use only. In case of integrated exploitation of the 25 high temperature fields for both electricity generation and direct use and the direct use exploitation of all other fields, the electricity generation potential and the direct use potential corresponding to P10 values are 1055 MWe and 18 910 MWt, respectively. Furthermore, the subsurface temperature distribution maps at 500 m and 1000 m depths for Turkey and as well as for the Southeastern and Northwestern Turkey are presented.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Türkiye, Jeotermal enerji, Jeotermal potansiyel, Kapasite, Sıcaklık dağılımı haritası, Monte Carlo, Jeoistatistik, Turkey, Geothermal energy, Geothermal potential, Capacity, Temperature distribution map, Monte Carlo, Geostatistics.
Alıntı