7.3l Dizel Motorunun Matematiksel Modellenmesi İle Silindir İçi Parametrelerinin, Performansın Ve Egzoz Emisyonlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-22
Yazarlar
Atay, Olcay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, matematiksel modelleme için Ford OTOSAN A.Ş’ye ait 7.3L dizel motor örnek olarak alınmıştır. Matematiksel model krank açısı değişimine bağlı olarak silindir içi parametreleri olan sıcaklık ve basıncı hesaplayarak, reaksiyon hızları üzerinde etkisi olan bu parametreleri denge denklemlerini çözmekte kullanılmıştır. Denge denklemlerinin modellenmesinin ardından Zeldovich difüzyonlu yanma mekanizması kullanılarak NOx emisyon değerlerinin hesabı yapılmıştır. Kullanılan denge konsantrasyon denklemleri İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Anabilimi tarafından geliştirilen amprik formüllerdir. Yanma süresine bağlı olarak motorun indike ve efektif parametrelerinin hesabı yapılmıştır. Matematiksel modellemesi yapılan motorun mevcut durumdaki Euro emisyon standartlarına uygunluğu incelenerek, tutuşma anının değişiminin NOx emisyonu oluşumu üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Çalışmanın değerlendirme kısmında alternatif emisyon azaltma yöntemlerinden bahsedilmiştir.
In this study, mathematical modeling 7.3L diesel engine belong to Ford OTOSAN A.Ş is taken as an example. Mathematical models based on crank angle change parameters within the cylinder by calculating the temperature and pressure, reaction rates have an impact on the balance of these parameters will be used to solve equations. Equilibrium of the model equations to be the mechanism of diffusion and then by using the Zeldovich NOx emissions will exceed the value of the account. Equations of equilibrium concentration used was developed by Istanbul Technical University Automotive Departmant which are empiric formulas. With this study, 6 cylinder diesel engine whis is being produced by Ford OTOSAN is modelled mathematically to evaluate its effective parameters, NOx emissions of the engine, and its compliance of Euro emission standarts is evaluated. Working in the evaluation of alternative emission reduction methods are mentioned.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
İçten yanmalı motorlar, Dizel motorlar, Yanma modelleri, Internal Combustion Engines, Diesel Engines, Combustion Models
Alıntı