İthal taşkömürlerinin oksidasyon özellikleri ve zonguldak taşkömürü ile harmanlanma olanaklarının araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
İlhan, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hazırlanan yüksek lisana tezi, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından A.BJD. ve Avustral ya'dan ithal edilen koklaşabilir kömürlerin ve Zonguldak taşkömürünün oksidasyona bağlı alarak Soklaşnia özellikleri nin ne yönde etkilendikleri ve Zonguldak taşkömürü ile it hal taşkömürler arasında oluşturulabilecek optimal harman* ların tesbit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada," Karabük Kok Fabrikası kömür stoklarından alı nan üçü ithal, biri Zonguldak taşkömürü almak üzere dört farklı kömüre ait örnek kömürler, orjinal boyutlarında, altı ay boyunca atmosfer şartlarında bekletilerek aylık labora- tuvar testlerine tabi tutulmuştur. Altı ay boyunca aksidasyonun etkileri dört farklı kö mürde ayrı ayrı olarak incelenip, kömürlerin oksitlenme olayı ile uğradıkları değişimler koklaştırma hazanda ince lenmiştir. Koklaşma özellikleri olumsuz yönde etkilenen ithal kömürlerden üretilen kokların kalitesinin iyileşti rilmesi için Zonguldak kömürü ile harmanlama olanaklarının araştırılması çalışmanın ikinci kısmını oluşturmuştur. Bu amaçla, Zonguldak kömürünü ithal kömürlerle karış tırarak ideal koku verecek optimal harman şekilleri ortaya konmuştur. Optimal harman şekillerini Karabük Kok Fabrika sına uygulamak suretiyle sağlanacak tasarruflar matematik sel olarak tartışılmıştır.
In this master thesis prepared by me, the caking caal (bituminous caal) imparted from U, S* A. and Australia the Turkish Iran and Steel Works Directorate and the Zonguldak bituminous Caal depending upon the oxidization, it has been investigated for them carbonizing characteristics af the abave-mentianed coals what it effected its carbonizing characteristics. The determination of the optimal blending of the Zon guldak bituminous coals with imparted bituminous coals were carried out. Founded results have been applied and confirmed at the Coke Plants of Karabük Iron and Steel Works. Working regime of the Karabük Coke Plant (k) which the thesis study was carried aut was calculated and founded. By following two different methods the k volue has been calculated as it will be 22.5 and 23.0. In this calculation the following data were used. The bulk density of the coal blend wliiich was consumed by the Kara bük Coke Plants ( H = gr/cm3), deviation value of the: grain size (M)f the (b) value of the volatile matter proportion, tne raw material values of the carbonizing factor and volatile matter (a,b), chamber width of the battery (B=cm) and coke.-strength (l\n)- According to the three-year-analyses (1992-1994) of blended bituminous coal which charged into the oven chambers of the Karabük Cake Plants, the imparted coal ratio in the blend is like this; the imparted caal ratio of 7D.57 %, the Zonguldak coal ratio of 29.43%. The carbonizing capability of coal blend and, the deviation value of grain size are respectively G: 1.000, M : 22. 6B. 3 After -.splitting and sifting processes, the grain :size below 3.15 mm is 77.32 %. The humidity and ash and coke strongths in three-year-analysea of produced cake are respectively 6.14 %, 13. D9 %, 77.35 %, 7. 48 %.. Ash content is bigger than normal value approximately 8 %-1 0 % when caking caal truns into cake. xx In section 4, in the experimental studies, three import coal and one Zonguldak coal, totally four samples were taken from the stackyards of Karabük Coke Plants, these we eclipsed at the atmospheric conditions during six months and the laboratories teste were done every month. During six months the effects of oxidation on coal were examined seperately. Samples that were used in thesis studies with the amount of 5D0 kg were taken from the stockyard. Main Sample Coals were mixed homogeneously. The coals were exposed to atmospheric conditions in the pile with the height of 0.6 m and radius of 2.0 m and this pile without water entrance was eclipsed. Coals samples were coded as "A,B,C and D" import coals : A: BHP Trading (Mean Volatike Coal) B: BHP Coal (How Volatile Coal) C: Phibro Energy (Mean Volatile Coal) Zonguldak Coals: D: Çatalağzı Coals (Meant High Volatile Coal) With the main samples that were 30-35 kg the experi ments were staded at below. a)- Sifting analysis of coals and pleating sifting experiments: Coals percentage that have original sizes, with the analysis of sifting have the dimension lower than 3.14mm was determined. Also M (Deviation depen upon grain size) values were determined. s Making Pleating-sifting test, M values of coals and percentage of sizes lower than 3.14 mm were obtained. xxx The nitropan content was no change. The carbonizing characteristics of coal samples were examined in these test; free-swelling index test, oxidization test, dilatometer test, plasto- meter test, during the six months. The test result of transmission of light the oxidization were decreased to 94.3 % and 88.4 % from 99.2 % and 93.4 % due to the stacking period of six months. During the stocking period, free-swelling index charecteristics were effected from the oxidization and swelling values were decreased at 15.31 % and 36.36 %. In the dilatation characteristics, the carbonizing capability (G) values were decreased at 18.33 % and 51.06 % during the stacking period. As the stocking period increases, the dilatation values were determined to the negatif since the third and fourth months. The gap of being plasticity of the coals was effected from the oxidization negatively. At the beginning, as the values of being plasticity gap were 79 C and 69aC it became 53 C and 47 C in the sixth month of the period. At the beginning the maximum fluidity were fast (from 810-210 ddpm) it became 94.4-105,0 ddpm since its second month. Since the third month of the stocking period, this decrease was slowly and 20 and 12 ddpm values were obtained in the sixth month of the period. The Zonguldak arginal coals which was not oxidized and the coal samples were blended monthly and different ways. The following results were obtained. 1 - At the beginning the ideal mixture ratio af the Zonguldak coal was 52.20 % and 67.80 %, it became 84.84 % and 86.20 % in the fourth month. In the fifth and sixth month, the carbonizing capability values of the coals to be blended in the carbonizing capability graphic are to. be between 1.010 and 0.950. There is no possibility for blending due to the G value of 0.950 in the fifth and sixth month of the coal samples. 2- According to the test results which was carried out, the carbonizing characteristics in the coal samples were decreased at 2G % and 30 % in the first two months. Since the second month the carbonizing charecteristics have decreased sharply were determined. The Zonguldak coal and optimal mixture ratio of imported coals were calculated. These ratios were xixi calculated. These ratios mere calculated basically as the first two months which the carbonizing characteristics of coals were effected from oxidization at last. At the first blend 55 % Zonguldak coals can mix with imparted coals which contain medium grade volatiles. At the second blend; 60 % Zonguldak coal can be mixed with 20 % medium volatile coal or 20 %'low volatile coal. IjJhen vaala which produced in Iran-Steel Industry of Karabük works, blended in optimum Conditions, the results are as fallows. In blended coals according to the optimum conditions amount of Zonguldak coal 87 % and 100 %, carbonizing capability 22 % and ash content 7.2 % or 9.7 % have increased. Obtained, values af M (deviation value of grinding size) according to the results of crushing and greening were examined as a parameter of optimum blend. This value is lower than process parameter, approxi mately 15 point.- Cokes which are produced with optimum Conditions were compared with cokes which are produced by Kara- bilk plant. As a result of this process strength of cokes have. increased 6.2 % or 6.8 %. Abrasion resistance of Cokes (Mln) have decreased 13 %. Ash content of coke have increased 7 % or 9 %. When we used cokes which are produced from optimum blend in Blast Furnaces, coke consumphin will decrease between k.3k % - 4.59%. Fik iron production will increase approximately %4.55 % 4.81.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Oksitlenme, Taş kömürü, Oxidation, Anthracite
Alıntı