Alkillenmiş Lineer Amin Ligandların Homojen Atom Transfer Radikal Polimerizasyonuna Kinetik Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ondur, Hasan Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, alkillenmiş üç dişli ve dört dişli yeni lineer azot ligandları ile stiren (St) ve metil metakrilat (MMA) monomerlerinin, ko-katalizör CuBr varlığında, etil-2-bromo propiyonat (St için) ve etil-2-bromo izobutirat (MMA için) başlatıcıları ile atom transfer radikal polimerizasyonları gerçekleştirilmiştir. Bu değişik ligandların kontrollü radical polimerizasyon üzerindeki kinetik etkileri incelenmiştir.
In this study, alkylated tridentate and tetradentate novel linear nitrogen ligands was used in ATRP of styrene (St) and methyl methacrylate (MMA) which was carried out in the presence of CuBr as co-catalyst and ethyl-2-bromo propionate (for St) and ethyl-2-bromo isobutyrate (for MMA) as initiator. The kinetic effect of those different ligands was examined on controlled radical polymerization.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
ATRP, Ligand, Amin, Stiren, Metil metakrilat, ATRP, Ligand, Amine, Styrene, Methyl methacrylate
Alıntı