Çok Uluslu Mimarlık Organizasyonlarında Tasarım Yönetimi Ve Kültür

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-31
Yazarlar
Kurbak, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, Türkiye’de üzerinde çok durulmamış olan tasarım yönetimi kavramının çok boyutlu olarak ele alındığı bir literatür araştırmasıdır. Temelde tasarım yönetimi yaklaşımı ile çok uluslu tasarım organizasyonları içerisinde doğabilecek sorunların eşgüdümlenme, eşkültürlenme yöntemi ve tasarım yönetimi yaklaşımı ile çözülebileceği varsayımına dayanmaktadır. Tasarım sırasında çok uluslu ortamlarda doğacak sosyo-kültürel sorunları, tasarım yönetimi ve tasarım yöneticisinin görevlerini ve bu iki kavramın kesişmesinden doğan organizasyon yönetimini incelemektedir. Son olarak eşkültürlülük, demokrasi, oligarşi ve teknokrasi gibi yönetim şekilleri üzerinden organizasyonların yaratacağı baskın ve çekinik kültürlerden, planlı şekilde kültür değiştirme tekniklerinden ve çok uluslu çalışma ortamında doğabilecek beşeri ve fiziksel farklılıkların çatışma yerine değere çevrilebileceğinden bahsedilmiştir. Bu araştırma tasarım firmalarında görev alan yönetim sınıfına özellikle proje yönetimi ve tasarım yönetimi arasındaki benzerlik ve farkların görülebilmesi açısından faydalı olacaktır.
This is a literature research that takes on the design management concept, which has not quite been focused on in Turkey, on a multitude of levels. It is basically set up on the design management and the hypothesis that the problems that arise within the multinational design organization can be handled with synchronization and cultural change methods and design management approach. It examines the socio-cultural problems that can arise in multinational spaces, the design management and the tasks of design manager and the organization management that emerges from the overlap of these two concepts. Finally, several relevant subjects were covered, such as the dominant and recessive cultures that the organizations will create through administration types like, democracy, oligarch and technocracy, planned techniques about changing culture and how social and physical differences that arise in the multinational workspace can be turned into value instead of conflict. This research will be useful for the design managers who work in design firms in seeing the similarities and the differences of design management and project management.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Tasarım Yönetimi, Tasarım, Organizasyon Yönetimi, Organizasyon Kültürü, Örgütsel İletişim, Koordinasyon, Çok Uluslu, Çok Uluslu Tasarım, Kültürel Değişim., Design Management, Design, Organization Management, Organization Culture, Organizational Communication, Coordination, Multi-National, Multi-National Design, Cultural Change.
Alıntı