Elektronik izleme uygulanan hükümlülerin hareketliliğinin mekansal-zamansal analizi: İstanbul ili örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2021
Yazarlar
Bıçakçı, Serhat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Suçlar mekansal bakış açısıyla incelendiğinde, suç işleyenlerin ve buna maruz kalanların bazı yerlerde daha sık karşılaştıkları görülmektedir. Henüz üzerinde çok fazla çalışılmamış ve yeni bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkan elektronik izleme teknolojisi, suçları mekansal bakış açısıyla incelemek için büyük fırsatlar vadetmektedir. Bu fırsatların belki de en önemlisi, daha önce suç işlemiş kişi hareketlerinin detaylı bir şekilde incelenmesiyle yerleri ve suçu incelemek için farklı bir yaklaşım sağlamasıdır. Tez çalışmasında, elektronik izleme uygulanan kişilerin coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla hareketlerinin analiz edilmesiyle kriminoloji teorilerine göre suçların oluşma olasılığının yüksek olduğu yerlere doğru belirli örüntülerinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Elektronik izleme uygulanmış kişilerin coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla hareketlerinin incelenmesi ve suçlu hareketlerini anlamlandırmak için çevresel kriminoloji teorilerinden yararlanılmıştır. Böylece tez ile fiziksel çevrede yer alan bazı mekan ve alanların neden daha fazla suç oluşturduğuna yönelik mevcutta gerçekleştirilmiş çalışmaları destekleyecek nitelikte suç işlemiş kişilerin örüntülerinin tespiti yapılarak öncül bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Tezde, İstanbul'da Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı'nca elektronik izleme takibi gerçekleştirilmiş farklı zamanlardaki (2014 ile 2016 yılları arası) 77 kişinin küresel navigasyon uydu sistemleri aracılığıyla toplanmış elektronik izleme verileri, OpenStreetMap'ten alınmış mekanlara ait veriler ile bu verilerin anlamlandırılmasında kullanılan anket çalışması verileri kullanılmıştır. Denetimli serbestlik kararı uygulanan 77 kişiye ait verilerin anonimliğini sağlamak ve aynı zamanda mekansal çözünürlüğü arttırabilmek için grid bazlı bir çözüm sunulmuştur. Böylece elde edilmiş verilerin mekansal-zamansal analizleri jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri ve R programlama aracılıyla gerçekleştirilmiştir. Tez çalışmasında, İstanbul'da elektronik izleme verilerinin suç tiplerine göre veri sayıları, yaş aralıkları gibi betimsel bulguların yanı sıra İstanbul için suç işlenmesi için en çekici yerler neresidir ve suç tiplerine göre hotspot alanlarının nerelerde olduğu gibi mekansal-zamansal analiz bulguları da elde edilmiştir. Elektronik izleme uygulanmış kişilerin, en çekici yerler olarak belirlenmiş bölgelerde hangi suç tiplerinin toplamda ne kadar kaldıkları, hangi zaman aralıklarında giriş yaptıklarında ne kadar zaman geçirdiklerine ilişkin analiz sonuçları da elde edilmiş bulgular arasındadır. Elektronik izleme uygulanan kişiler üzerinde yapılan analizler sonucunda suç türü fark etmeksizin ekseriyetinin suç oluşma ihtimalinin yüksek olarak tanımlanan en çekici alanlara gitme eğiliminde olduğu ve özellikle akşam saatlerinde bu alanlara giriş yaptıklarında kalma sürelerinin uzadığı belirlenmiştir. Suç ve mekan arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması ve çevresel kriminoloji alanında nicel çalışmaların çeşitlenmesi için elektronik izleme verileri etkili bir kaynak olarak düşünülebilir. Tez çalışması sonrasında, elektronik izleme verilerinin farklı il ve bölgeleri kapsayacak şekilde kullanılması ile gerçek zamanlı anlık analizlerin yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenme yardımıyla gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar disiplinler arası katkılar sunacaktır. Bu öncül çalışma ve sonrasında gerçekleştirilecek benzer çalışmaların sayısının artması ile de suç olgusunu anlama ve engellemede daha ileri bir noktaya geçilmiş olacak ve karar vericilere elektronik izleme hakkında karar vermelerinde yardımcı olabilecek kaynak sağlanmış olacaktır.
When crimes are examined from a spatial point of view, it is seen that those who commit crimes and those exposed to them encounter more frequently in some places. Electronic monitoring technology, which has not been studied much yet and has emerged as a new field of research, offers great opportunities to examine crimes from a spatial perspective. Probably the most important of these opportunities is to provide a different approach to assess locations and crime by examining in detail the movements of persons who have committed crimes before. In this thesis study, it was tried to determine whether there are certain patterns towards the places where crimes are likely to occur according to environmental criminology theories by analyzing the movements of people who are subjected to electronic monitoring through geographical information systems. Environmental criminology theories were used to examine the movements of people who were subjected to electronic monitoring and to understand the criminal movements with the help of geographical information systems. Thus, with the thesis, a preliminary study was carried out by determining the patterns of the people who committed crimes in order to support the existing studies on why some places and areas in the physical environment constitute more crime. In the thesis, different data have been used including electronic monitoring data that were collected through global navigation satellite systems of 77 people at different times (between 2014 and 2016) who were electronically monitored by the Department of Probation of the General Directorate of Prisons and Detention of the Ministry of Justice in Istanbul, the data of the places taken from OpenStreetMap, and the survey study data used in the interpretation of this data. A grid-based solution was presented to ensure the anonymity of the data of 77 people who are on probation and to increase spatial resolution at the same time. Thus, spatio-temporal analyses of the obtained data were performed using geostatistical methods through geographical information systems and R programming. In the thesis study, in addition to descriptive findings such as the number of data according to crime types and age ranges of electronic monitoring data in Istanbul, several spatio-temporal analysis findings were obtained such as the most attractive places to commit crime for Istanbul and the hotspot areas according to crime types. Different findings were obtained including the total length of stay of crime types in the regions designated as the most attractive places on the people who have been electronically monitored and how much time they spend when they go there at certain times. As a result of the analyses conducted on the persons who are subjected to electronic monitoring, it has been determined that the majority of them tend to go to the most attractive areas defined as the probability of crime occurring regardless of the type of crime, and their stay time is prolonged especially when they enter these areas in the evening. In the first part of the thesis study, information about the scope, purpose, and objective of the thesis study is given. In the thesis study, answers to different questions were sought: What method should be determined for the analysis of electronic monitoring data? What should be the way to protect personal data and ensure privacy in electronic monitoring data analysis? Can spatial-temporal analyses which have been done through geographical information systems be carried out in the R programming environment? Can POI data be used to predict the places where crime may occur? What are the most attractive areas where crime is likely to occur? Are there patterns of people who have been subjected to electronic surveillance decisions in the most attractive areas where crime is likely to occur? Do the periods spent in the most attractive areas of people who have been electronically monitored vary according to the types of crime? In the second part, there is a literature study. Firstly, a literature study on environmental criminology theories was conducted. In this context, classical school, positivist school, and Chicago school were examined before environmental criminology theories, and then the literature on crime prevention, routine activities theory, geometric theory of crime, rational selection theory, crime pattern theory, crime analysis and mapping were reviewed. This section also provides information on the emergence of electronic monitoring, system structure, and electronic monitoring in Turkey. In the second part; a literature review on R programming language and spatial data mining was conducted after environmental criminology and electronic monitoring. Finally, in the second part, studies similar to the thesis study were examined. The third part of the thesis study is divided into data and methods. In this section, first, the research area and data were introduced and then information about the methodology was given. The methodology to be applied within the scope of the thesis consists of the introduction, modeling, analysis, and visualization of the data divided into four parts. This information is presented respectively in the methodology section. The fourth part of the thesis study is about discussion and sharing the findings related to descriptive analyses and spatio-temporal analyses. Descriptive analysis findings related to electronic monitoring data and other data used in the thesis were given first and then spatio-temporal analysis findings were given. In the last part of the thesis study, the results and suggestions are given. In the content of this section, electronic monitoring data is considered as an effective source for a better understanding of the relationship between crime and space and diversification of quantitative studies in the field of environmental criminology. After the thesis, studies on the use of electronic monitoring data to cover different provinces and regions and the realization of real-time instant analyses with the help of artificial intelligence, machine learning, and deep learning will provide interdisciplinary contributions. With this preliminary study and the increase in the number of similar studies to be carried out afterward, a further point will be reached in understanding and preventing the crime phenomenon and resources will be provided to help decision-makers make decisions about electronic monitoring.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021
Anahtar kelimeler
Elektronik izleme, Electronic tracking
Alıntı