Digital Yayıncılıkta Uygulama Seçimi: Finans Sektöründe Ahp Yöntemi İle Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-05
Yazarlar
Güler, Ceren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzün hızla değişen ve globalleşen çevresi, bir firmanın yeni ürün geliştirme kapasitesinin ve yeteğinin arttığını buna bağlı olarak zengin bir karar verme sürecine sahip olduğuna işaret etmektedir. Doğru kararların alınması rekabetçi avantaj kazanmak ve sürdürmek için gereklidir. Bu çalışmanın amacı; AHP metoduyla finans sektöründeki bir firmada sayısal yayıncılık uygulaması seçim sürecini analiz etmektir. Çalışma kapsamında uygulama seçim kararı verilirken dikkat edilmesi gereken kriterlere değinilmiştir. Kriterlerin belirlenmesi aşamasında öncelikle literatür araştırması yapılmıştır. Makalelerden elde edilen kriterler sektördeki uzman kişilerin görüşleri ile tekrardan değerlendirilmiştir. Daha sonra firma için en uygun sayısal yayıncılık uygulaması seçim modeli oluşturulmuştur. Modelde yer alan kriterlerin ve alternatiflerin seçim süreci ve özellikleri açıklanmıştır. Uygulama konusu modele ait analiz edilecek verilere ulaşmak için ikili karşılaştırmaların yer aldığı anket yöntemi kullanılmıştır. Alternatif 3 firmanın performansı Analitik Hiyerarşi Proses yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sırasında ise Super Decision adlı paket programdan faydalanılmıştır. Çalışma sonuçları göstermektedir ki, sayısal yayıncılık uygulaması seçimi için belirlenen ana kriterlerinden “Hizmet” ana kriteri finans sektöründeki firma için en büyük önem derecesine sahiptir ve alternatifler arasında “Hizmet” ana kriteri açısından daha yüksek önemde olan alternatif firma da sayısal yayıncılık uygulaması için en uygun firmadır.
In today s rapidly changing and globalizing environment reveals that, company s new product development capacity and capability increased accordingly; it has a rich decision-making process. The right decisions are required to gain competitive advantage and to maintain it. The purpose of this study to analyse application of digital signage selection process in the financial sector with AHP method. Within the scope of working, the criteria which has to be considered is mentioned when decision of the selection application is made. Firstly, literature review was conducted at the stage of determining the criteria. Criterias obtained from articles re-evaluated with the opinions of experts in the industry. Then, the most appropriate digital signage application selection model has been developed for the company. The selection process and the properties of the criteria and alternatives in model are described. In order to access the data to be analyzed that belongs the model, comparisons in survey methods were used. Performance of 3 company was evaluated by using the Analytic Hierarchy Process method. The Super Decision program is utilized, in the stage of analysis of the data. Study results show that Service which is one of the main criteria of digital signage has the high importance degree for the company in financial sector, among the alternatives, alternative company which has a higher importance in terms of Service main criteria, is the most suitable company for the of digital signage application.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Ürün, yeni ürün geliştirme, karar verme, karar verme teknikleri, sayısal yayıncılık, analitik hiyerarşi prosesi, Product, new product development, decision making, decision making techniques, digital signage, analytic hierarchy process
Alıntı