Ar-ge İşbirliklerinin Şirket Performansına Katkısının Kurumsal Karne Uygulaması Ve Analitik Ağ Uygulaması İle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-20
Yazarlar
Erdem, Ali Caner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Analitik Ağ Süreci ve Kurumsal Karne Uygulaması kullanılarak şirketlerin Ar-Ge performans ölçümleri için bir model önerisinde bulunulmuştur. Bu model Ar-Ge işbirlikleri ve ağlarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Kurumsal Karne Uygulaması ar-ge fonksiyonunun tamamını içerebilecek yegane uygulama olarak görülmüş ve çalışma bu temel üzerine oturtulmuştur. Analitik Ağ süreci ise kullanılacak olan göstergelerin önem derecelerini belirlemede yol gösterici olacaktır. Bu şekilde şirket performansının ölçülmesinde kriterler doğru ağılırlıklara sahip olacaktır. Bu yolla şirketlerin performansları derinlemesine ölçülebilecektir. Uygulama farklı sektörler için uygulanabilecek niteliktedir. Çalışma ile Ar-Ge işbirliklerinin, şirketin performansına olan katkısı belirlenebilecektir. İleride bu konu ile ilgili gerçekleştirilecek olan çalışmalarda bu model temel oluşturabilir.
In this study, by using both Analytic Network Process and Balanced Scorecard, a new model has been proposed in order to assess R&D performance of companies. This model is extended by adding R&D networks and alliances perspective. Balanced Scorecard is the only application that covers all elements of R&D function. That’s why Balanced Scorecard underline in this study. Analytic Network Process is used to calculate the weights of performance indicators. In this way all indicators can be weighted sensitively and correctly and R&D performance of the company can be assessing deeply. Application in this study is proper for using by other companies at other sectors.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
ar-ge, kurumsal karne Uygulaması, aalitik ağ süreci, R&D, Blanced Scorecard
Alıntı