Türklerde Askeri Müzik

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Yıldız, Aysu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Tuğ ve mehter, Türklük dünyasının egemenlik ve hükümranlık senbolu olarak en önemli unsurlarıdır. Tuğ takımında sancak ve davul önem bakımından ilk sırada yer alır. Eski Türklerde Hakan bir beyliği tanıdığını gönderdiği Tuğ takımıyla belli ederdi. Selçuklu Hükümdarı II.Gıyaseddin Mesud'da Osman Gaziye Tuğ ve davul göndererek Os manlı beyliğini tanımıştır. Osmanlılarda bu şekilde başlayan mehter da ha sonra estetik kazanarak gerçek anlamda müzik yapmaya başladı. Fatih devrinde de kanunlara bağlanarak devletin en önemli kuruluşları arasında yer almaya devam etti. Mehterin sesi ve tınısı düşman üzerinde kötü bir etki yaratıyordu. Bu durum yüzünden defalarca Osmanlı orduları karşısında yenilgiye uğrayan Avrupalılar kendi ordularında da benzeri teşkilatlar kurmaya çalıştılar. Osmanlı Mehterhanesi esas olarak dokuz kaftan oluşuyordu. Yeni çeri ocağına bağlı olan bu teşkilatın Osmanlı zaferlerinde büyük payı vardır. Türk Askeri müziği Türk müziğinin bütün özelliklerini kendinde toplar. Klasik Türk müziği makam, usul ve formları mehter müziğinde de aynı şekilde kullanılmışür. Aynı zamanda Türk halk müziği şekilleri ni de kapsamına almıştır. Mehterhane 1826 yılında II. Mahmud'un emriyle kapatıldı. Yerine Muzikai Hümayun adı altında yeni bir teşkilat kuruldu. Böylece Türk Askeri Müziğinde yeni bir dönem başlamış oldu. Bir çok batılı müzisye nin yöneticiliğini yaptığı bu teşkilatta yetişen Türk muzikacılar yetenek leri sayesinde zamanla yabancı müzisyen ihtiyacım ortadan kaldırdılar. Mehterhane 1914 ve 1953 yıllarında tekrar kuruldu. 1914 yılında ki kuruluşunda yetersiz olduğu düşüncesiyle 1935 yılında kapatıldı. 1953 yılında üçüncü defa kuruluşunda ise ayakta kalmayı başardı. Bu Cumhuriyet mehterhanesinde geçmişe bağlı kalınmaya özen gösterildi. Yapılan bu tez çalışmasında geniş bir açıdan bakılan konu çeşitli kaynaklardan araştırılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Türk kültü rü açısından son derece önemli bir yeri olan Türk Askeri müziği, kuru cu ve bağlayıcı özelliği ile toplumda ki yerini her zaman korumuştur. Türk toplumunun müzik kültürü oluşumundaki yeri inkâr edilemeye cek kadar büyüktür.
Tuğ in other word Mehter (band of musicians) is the most impor tant element as symbol of Turkish sovereignty an reign. The Alay and drum take first places according to importance in the Tuğ team. In old Turks Sultan (Hakan) showed to recagnize a state by sending a tuğ set. Giyaseddin Mesud II who was sovereign of Selçuklu recognized Otto man State bay sending the tuğ and the drum. At the beginnig the meh ter was started like this form in Ottoman. Afterwards it won the esthe tics and started to make music in the real meaning. During Fatih's period, it continued to take place through the most important foundati ons by specilazed with law. The voice and tone ot Mehter was creating analarming effect on their enemies. Therefore European who lost wars tried to establish so me organization as mehter in their own armier as well. The Ottoman Mehterhane was formed with nine essental instru ments in nine diffent rows. This organization that was depend upon Ja nissaries (Yeniçeri Ocağı) had many great addings in Ottoman victorri- es. Turkish Military music collects all characteristics of Turkish music. The clasical Turkish music's makams (collections of small tunes), man ner and forms are used in the same way in the mehter music. At the same time it covers the public music in its own content. The Mehterhane was closed in 1826 with the ordes of Mahmut II. Instead of it a new organizaton was established, called Muzikai Hüma yun. Therefore a new period started in Turkish military music. In this Organization where many Western Musicians became managers, many Turkish musicians were grown. Who took place of foreign musician and the need for them with their equivalant abilities. Mehterhane was established in 1914 and 1953 again it was closed in 1935 the reason was that it wasn't a sufficiant It was be able to stand on it's own on it's third establishment It was taken great care to depend upon the past in this new Republic Mehterhane. In this thesis the subject that was looked from various aspects and was tried to bring forth by resarching differct sources. The Turkish mili tary music has an extremely important place in the Turkish Culture, it will always protec its place as it has an important role in this culture.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Müzik, Askeri müzik, Cumhuriyet Dönemi, Mehter müziği, Osmanlı Dönemi, Türkler, Music, Military music, Republican Period, Mehter music, Ottoman Period, Turks
Alıntı