Almanya`da İş Güvenliği Sistemi, İnşaat İş Kazaları, Alınan Önlemler Ve Türkiye İle Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ulu, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Almanya’daki iş güvenliği sistemi incelenmiş ve Türkiye ile karşılaştırılarak, ülkemizde iş güvenliği alanında yapılan çalışmalara destek olması ve bir örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın içeriği ve kapsamı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, iş güvenliği konusunda hem Almanya hem de Türkiye`deki temel kavramlar tanıtılmıştır. Her iki ülkedeki iş güvenliği mevzuatı ve denetim organları hakkında bilgiler verilmiş, Almanya`daki iş güvenliği hareketleri ile birlikte, en önemli denetim organı olan meslek kurumları incelenmiştir. Almanya’da şantiyelerde iş kazalarına karşı alınan önlemler, şantiye kurulmasından şantiye içi trafiğe kadar tüm detaylarıyla anlatılmıştır. Önce Türkiye daha sonra Almanya`daki hem ülke geneli, hem de inşaat sektöründeki iş kazalarının sayısal analizleri incelenmiş, bu sayısal veriler göz önünde bulundurularak ayrıntılı olarak iki ülkeye ait sayısal değerlendirmeler grafiklerle karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Kaza analizleri incelenmiş ve karşılaştırma bölümümde ayrıntılı yorumlara yer verilmiştir. Son olarak, araştırma sonucunda elde edilen bulgular; eğitim, istatistik, sayısal değerlendirmeler, kaza analizleri, mevzuat, denetim organları ve gelişmeler başlıkları altında verilmiştir. Elde edilen bulgular göz önünde bulundurularak, ağırlıklı olarak ülkemiz için gerekli önerilerde bulunulmuştur.
In this study, the occupational safety system in Germany was examined and by comparing with Turkey; it was aimed to support the progress of occupational safety works and to constitute a model for our country. A general outlook is given for the content and for the scope of the thesis, and then the necessary definitions are made for the fundamental concepts regarding occupational safety in Germany and Turkey. Information about the job security legislations and regulatory bodies of both countries were also represented. Detailed information was given about professional organisations which are the most important regulatory organs with the progress of the German job security. The precautions taken in Germany for the job accidents in the construction sites, were stated from the establishment to the internal traffic of the construction site. The numerical analysis of job accidents both for the construction sector and for the country overall were studied, initially for Turkey and then for Germany. By assessing these data, the detailed numerical assessments were made for both countries comparatively with graphs. The executed accident analyses were examined; and in the comparison section, comprehensive comments were made. Finally, the findings of the research, is presented under the topics; education, statistics, numerical assessments, accident analyses, legislation, regulatory bodies and developments. By taking into account the acquired findings, the necessary suggestions were made.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
İş Güvenliği, Almanya, İnşaat İş Kazaları, Occupational Safety System, Germany, Construction Job Accidents
Alıntı